Sökning: "Martin Wahlström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Martin Wahlström.

 1. 1. Involvering av äldre vuxna i utvecklingen av digitala tjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Erik Wahlström; Martin Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Deltagande design; co-design; äldre vuxna; co-design tekniker;

  Sammanfattning : Engaging older adults in the development of digital services is an important aspect.Although previous studies have identified challenges associated with involving this targetgroup, more research is required on how technologies in participating design can be usedto address these challenges. LÄS MER

 2. 2. Effects of direct and indirect feedback on ESL/EFL writing. A literature review focusing on form

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martin Wahlström; [2016-05-04]
  Nyckelord :Direct feedback; Indirect feedback; EFL; ESL; Motivation;

  Sammanfattning : Feedback is a very broad term involving many different ways of providing information to our students. The effectiveness of feedback has been largely debated throughout history. The major debate had its starting point in Truscott´s (1996) claim that error correction is ineffective and perhaps even harmful. LÄS MER

 3. 3. Värdering till verkligt värde av finansiella instrument - Följer företagen IAS 32 p. 92?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennie Andersson; Martin Borg; Josefin Byqvist; [2007]
  Nyckelord :Finansiella instrument; verkligt värde; IAS 39; IAS 32; redovisningsutveckling; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Värdering till verkligt värde av finansiella instrument - Följer företagen IAS 32 p. 92? Ämne/kurs: FEK582, Kandidatuppsats Företagsekonomi, 10p Författare: Jennie Andersson, Martin Borg, Josefin Byqvist Handledare: Gunnar Wahlström Fem nyckelord: Finansiella instrument, verkligt värde, IAS 39, IAS 32, redovisningsutveckling Syfte: Syftet med vår uppsats är att beskriva den problematik som finns vid Large Cap-företagens upplysningslämnande enligt IAS 32 p. LÄS MER

 4. 4. Institutionella ägares syn på icke-finansiella risker

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Hero; Martin Nilsson; [2006]
  Nyckelord :GRI; Hållbarhet; Icke-finansiella risker; Institutionella ägare; Investerare.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Institutionella ägares syn på icke-finansiella risker Seminariedatum: 2006-01-17 Ämne/kurs: FEK 591 Magisteruppsats i redovisning, 10 poäng Författare: Christoffer Hero & Martin Nilsson Handledare: Gunnar Wahlström Fem nyckelord: GRI, Hållbarhet, Icke-finansiella risker, Institutionella ägare, Investerare. Syfte: Föreliggande studie har ett tvådelat syfte. LÄS MER