Sökning: "Medborgerliga kompetenser"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Medborgerliga kompetenser.

 1. 1. Inkludering och lärarkompetenser i ett mångkulturellt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Albana Kida; Vanessa Kastrati; [2019]
  Nyckelord :didaktik; etnicitet; inkludering; interkulturell utbildning; medborgerliga kompetenser; mångkultur; mångkulturell skola;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt var att granska och analysera vetenskapliga källor för att belysa vad forskning säger om mångkulturell inkludering och interkulturell kompetens samt undervisning. Insamlingen av källor gjordes via sökningar med ämnesrelaterade begrepp i olika databaser. LÄS MER

 2. 2. Samhällskunskap och medborgerliga kompetenser - En kunskapsöversikt kring demokratiuppdraget och medborgerliga kompetenser i ämnet samhällskunskap.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pawel Pawlikowski; [2018]
  Nyckelord :Samhällskunskap; Civic education; Demokrati; Medborgerlig bildning; Medborgerliga kompetenser; Teaching methods; Undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten utgick från två frågeställningar där den första undersökte hur skolan och ämnet samhällskunskap arbetar med demokratiuppdraget som nämns i läroplanen och hur den återspeglas i forskningen. Frågan utgår från skolans demokratiuppdrag och försöker definiera vad som efterfrågas hos en demokratisk medborgare. LÄS MER

 3. 3. En praktik full av mening : En kvalitativ studie om nyanlända ungdomars motivation och lärande i praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Pallin; [2017]
  Nyckelord :Praktik; anställningsbarhet; nyanlända ungdomar; etablering;

  Sammanfattning : Ungdomar med utländsk bakgrund har svårare än andra att etablera sig i arbetslivet och möter utmaningar i övergång från skola till arbetsliv. Praktik är en strategi som förespråkas för att underlätta etablering för utlandsfödda och av den anledningen fokuserar denna kvalitativa studie på hur praktik kan förstås som en meningsfull aktivitet för nyanlända ungdomar. LÄS MER

 4. 4. ”Fortsatta reformer ska bidra till varaktigt hög sysselsättning, främja hög produktivitetstillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft." : - En studie av svenska politikers syn på utbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Jenny Hansson; [2013]
  Nyckelord :utbildning; demokrati; tillväxt; utveckling;

  Sammanfattning : Denna uppsats har sin utgångspunkt i Martha C. Nussbaums tes om humanvetenskapens utsatthet i en värld där beslutsfattare alltmer strävar efter ekonomisk tillväxt. LÄS MER

 5. 5. Demokratiuppdragets dilemman i undervisningen: En studie om normalitet och avvikelse samt reproduktionen av vär[l]den

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Martin Eksath; [2013]
  Nyckelord :medborgarkompetens; värdegrund; deliberativ demokrati; utbildningssociologi; rättssociologi; reproduktion; makt; Bourdieu; Foucault; Giddens; Social Sciences;

  Sammanfattning : Många lärare tycker att skolans uppdrag att utveckla både kunskaper och demokratiska värden hos eleverna är svårt att genomföra. Kan undervisning verkligen både bidra till att utveckla samhället samtidigt som skolan ska fostra, bevara och reproducera vissa normer, tankar och värden? Syftet med uppsatsen är att skildra hur elever och deras lärare beskriver och förhåller sig till bärande begrepp i det demokratiska uppdraget, såsom demokrati, värdegrund och medborgarkompetens. LÄS MER