Sökning: "Naturvetenskap i förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade orden Naturvetenskap i förskola.

 1. 1. NTA i förskolan : En intervjustudie om förskollärares uppfattningar om NTA i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Madelene Hedlund; [2022]
  Nyckelord :inquiry; natural science; NTA; preschool; technique; förskola; naturvetenskap; NTA; teknik; undersökande arbetssätt;

  Sammanfattning : Studien har sin bakgrund i ett nytt material som har börjat implementeras i förskolors verksamheter runt om i landet. Materialet heter NTA och handlar om teknik och de naturvetenskapliga ämnena. Syftet med denna studie är att få en inblick i förskollärares uppfattningar om NTA i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Musikens betydelse för lärande i förskolan : En intervjustudie om musik som mål och medel för lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Fanny Björn; Diana Roslund; [2022]
  Nyckelord :Barn; Musik; Förskola; Musicera; Musik som mål; Musik som medel; Inommusikaliskt mål; Utommusikaliskt mål;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om musikens betydelse för förskolan och vikten av att se musik som mål och medel för lärande. Studien är baserad på en kvalitativ metod och bearbetningen av empirin sker utifrån de teoretiska begreppen inommusikaliskt mål och utommusikaliskt mål. LÄS MER

 3. 3. Hållbar utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Kriström; Sandra Fjällrud; [2022]
  Nyckelord :Didaktik; Ekologi; Ekonomi; Förskola; Förskollärare; Hållbar utveckling; Miljö; Socialt; Sociokulturellt; Undervisning;

  Sammanfattning : I arbetet söks kunskap om förskollärares förutsättningar, genomförande och syn på undervisning inom hållbar utveckling. Viktiga utgångspunkter och begrepp är det sociokulturella och pragmatiska perspektiven samt begreppen proximal utvecklingszon, scaffolding, mediering och learning by doing. LÄS MER

 4. 4. Att betona samband i en utforskande aktivitet om jäsningsprocessen i förskolan. : En studie om att använda den didaktiska modellen Kunskapsintresse för didaktisk analys och design av kemiundervisning i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Amanda Sjöö; [2022]
  Nyckelord :Chemistry; Didactic model; Preschool; Science; teaching; Didaktiska modeller; Förskola; Kemi; Naturvetenskap; Undervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur den didaktiska modellen kunskapsintressen kan användas som stöd för didaktisk analys och design av kemiundervisning i förskolan. Med avstamp i aktionsforskning gjordes en didaktisk modellering där exemplifierades hur kunskapsintressen kan användas som stöd i planering, genomförande och utvärdering av undervisning. LÄS MER

 5. 5. Ingen rök utan vatten : En studie av barns tankar om och förståelse av kondensering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Therese Sellberg; [2022]
  Nyckelord :Preeschool; natural science; chemical processes; Förskola; naturvetenskap; kemiska processer;

  Sammanfattning : The aim of this study is to illustrate and contribute to the knowledge and understanding of children’s perception of the vaporization of water. The purpose is also to distinguish the children’s use of important notions within the subject. The study is a descriptive case study and the data was collected through qualitative interviews. LÄS MER