Sökning: "Nelly Lailo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nelly Lailo.

  1. 1. Trygghet i offentliga rum : En genusfallstudie om trygghetsupplevelsen i Marieberg och dess sociala hinder för män och kvinnor

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

    Författare :Nelly Lailo; [2020]
    Nyckelord :Safety; fear; gender; public space; social sustainability; Trygghet; rädsla; genus; offentliga rum; social hållbarhet;

    Sammanfattning : Trygghetsupplevelsen i offentliga rum har blivit en alltmer central fråga inom mediedebatten om staden på grund av nyhetsupplysningarna av terrordåd, organiserad brottslighet och mord. Otäcka incidenter förhöjer människors rädsla och gör att offentliga rum kopplas samman med otrygghetskänslor. LÄS MER