Sökning: "Neutrala aktör"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Neutrala aktör.

 1. 1. Påverkar profession och bolagsstorlek aktierekommendationer? : En undersökning om aktierekommendationers utfall påverkas av vem som utfärdar den och storlek på bolaget som rekommenderas

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Arvid Gadelius; Erik Svedberg; [2018]
  Nyckelord :Aktierekommendationer; Analytiker; Journalister; Bolagsstorlek; Beroende aktör; Neutrala aktör; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Aktierekommendationer som publiceras för allmänheten kan tas fram av både analytiker och journalister. Trots att de till synes har samma arbetsuppgifter finns skillnader i hur de arbetar. Analytiker har enligt tidigare studier visat sig kunna vara beroende och således utfärda aktierekommendationer som inte återspeglar verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Banbryterskorna : Skapandet av den kvinnopolitiska arenan och kvinnan som politisk aktör kring sekelskiftet 1800-1900

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Emilia Bergström; [2017]
  Nyckelord :kvinnopolitik; politik; historievetenskap; maskulinitetsnorm; akademi; forskning; kvinnosaksrörelse;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar undersöka hur kvinnor kring sekelskiftet 1800-1900 arbetade för att skapa en kvinnoseparatistisk arena samt höja sig själva som politiska aktörer i en manligt dominerad sfär. Uppsatsen ställer frågor om historikerns identitet och ifrågasätter bilden av den neutrala personen som en man. LÄS MER

 3. 3. Hackern som skurk och hjälte : Bilden av nätaktivistgruppen Anonymous i Dagens Nyheter, New York Times och The Guardian

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Fredrik Warfvinge; Veronika Kylbergh; [2015]
  Nyckelord :Dagens Nyheter; The New York Times; The Guardian; Anonymous; Hacker; framing; gestaltning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur gestaltningen kring nätaktivistgruppen Anonymous rapporterades kring i Dagens Nyheter, The New York Times, och The Guardian mellan 2008-01-16 och 2015-03-30. Studien bygger främst på en kvantitativ innehållsanalys men har även en mindre kvalitativ del där en exempeltext från varje tidning har analyserats. LÄS MER

 4. 4. Ekumeniska Följeslagarprogrammet i Israel och Palestina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emmy Sartell; [2014]
  Nyckelord :innehållsanalys. EAPPI; följeslagare; Israel-Palestina konflikten; neutralitet; opartiskhet; Non Governmental Organisations NGO ; Nyckelord: EAPPI; SEAPPI; impartiality; neutrality; Israel-Palestine conflict; Accompanier; content analysis; mänskliga rättigheter; human rights; Science General;

  Sammanfattning : This essay investigates the Swedish Ecumenical Programme in Israel-Palestine (SEAPPI) with the purpose of examining how an NGO, such as SEAPPI, can remain neutral or impartial in an asymmetrical conflict. This will be done with the support of Slim’s (1997) perspective on neutrality and impartiality. LÄS MER

 5. 5. Vem tar plats i arkivet? : - Riksarkivet och personarkiven 1901-2002

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Viktor Lundberg; [2012]
  Nyckelord :personarkiv; Riksarkivet; insamling; förvärvsstrategi; enskilda arkiv; kollektivt minne; urval;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur Riksarkivet, trots avsaknaden av tvingande juridiska bevarandekrav, agerat i frågan kring bevarandet av personarkiv och hur detta i sin tur har avspeglats i arkivinstitutionens beståndsprofil under perioden 1901-2002. Ämnet är av intresse då tidigare forskning kring personarkiv främst koncentrerats till ordnings- och förteckningsprinciper eller frågor kring personarkivens användningsområden för forskarsamhället. LÄS MER