Sökning: "Newly-arrived families"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Newly-arrived families.

 1. 1. SKOLSKÖTERSKANS HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE MED FOKUS PÅ NYANLÄNDA ELEVER

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Maike Herrmann; Hosai Haleemi; [2020]
  Nyckelord :elevhälsan; skolsköterska; nyanlända elever;

  Sammanfattning : Haleemi H. och Herrmann M. Skolsköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete med fokus på nyanlända elever. En intervjustudie. LÄS MER

 2. 2. Bosättningslagen - Om lagens möjligheter och brister utifrån ett kommunalt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Iyad Hammoura; Khalil Hammoura; [2020]
  Nyckelord :Anvisade; barnperspektiv; bosättningslagen; kvotflyktingar; kommunalt mottagande; nyanlända; samverkan; assigned; children´s perspective; collaboration; law of settlement; municipal reception; newly arrived; quota refugees;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka om bosättningslagens möjligheter och brister, detta genom att undersöka hur yrkesverksamma under lagen upplever sitt arbete. Vi har i studien utgått ifrån ett kommunalt perspektiv i form av en fallstudie där vi studerade en kommun på djupet. LÄS MER

 3. 3. Föräldrastöd till asylsökande och nyanlända föräldrar i Sverige : En kvalitativ studie om ledare i en ideell förening och deras erfarenheter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Carina Vikström; [2020]
  Nyckelord :Active parenting; health; immigrant families; parental support; parents with foreign background; Aktivt föräldraskap; föräldrastöd; föräldrar med utländsk bakgrund; hälsa; immigrerade familjer;

  Sammanfattning : Introduktion: Föräldrar spelar en viktig roll när det handlar om utvecklingen av barns fysiska och psykiska hälsa, deras sociala kompetens, hur de klarar sin skolgång och vilka levnadsvanor de själva får i vuxenlivet. För att stötta föräldrar i att bli trygga i sitt föräldraskap så erbjuds föräldrastöd. LÄS MER

 4. 4. Integration av nyanlända barn i förskolan : Förskollärares erfarenhet och förhållningssätt till integration

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Olsson; [2019]
  Nyckelord :integration; interkulturell; förskola; narrative; pedagogik; mångfald; mångkulturell interkulturalitet.;

  Sammanfattning : ABSTRACT The aim of this study is to describe the preschool teacher's perception of the integration work in pre-school, with newly arrived children and their families. The study describes the experiences and the attitudes of preschool teachers approach to newly-arrived children in preschool. LÄS MER

 5. 5. Nyanlända familjers första möte med förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sana Massoud; Amal Mohammed; [2019]
  Nyckelord :Inskolning; mångkulturalitet; kommunikation; preschool; nyanlända; pedagog; vårdnadshavare; children;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om inskolning av nyanlända barn i Sverige. Vi har intervjuat pedagoger och nyanlända vårdnadshavare för att ta reda på deras erfarenhet inom inskolning. Detta för att få insyn på kommunikationen mellan pedagoger och nyanlända vårdnadshavare inom inskolningar. LÄS MER