Sökning: "Nina Berggren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Nina Berggren.

 1. 1. Kan studie- och yrkesvägledare förebygga avhopp från gymnasieskolan? : En studie om studie- och yrkesvägledares upplevelser av det förebyggande arbetet, förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för det samma

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Nina Berggren; Pernilla Johansson; [2019]
  Nyckelord :avhoppare; studie- och yrkesvägledning; förebyggande arbete; förutsättningar; utvecklingsmöjligheter;

  Sammanfattning : Varje år väljer ungefär 7% av eleverna i Sverige att avbryta sina gymnasiestudier innan de fullföljt sin utbildning, en konsekvens som ger eko inte bara för individen utan även för samhället. Syftet med denna studie är att genom enkät undersöka det förebyggande arbete studie- och yrkesvägledare gör för att förebygga avhopp från gymnasieskolan i relation till nyckelfaktorer Skolverket listat som särskilt framgångsrika i arbetet med att minska avhopp från gymnasieskolan. LÄS MER

 2. 2. Brandteknisk riskvärdering av Jakobsbergs sjukhus

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Charlotte Berggren; Nina Gustafsson; Erika Parfors; Jens Åhman; [2012]
  Nyckelord :Brand; brandscenario; brandskydd; brandteknisk riskvärdering; CFAST; DETACT QS; effektutveckling; ERM; Jakobsbergs sjukhus; kritiska förhållanden; känslighetsanalys; Locum; personsäkerhet; riskbedömning; simulering; utrymning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is an evaluation of the fire safety at Jakobsberg's hospital outside Stockholm. The report is a part of the course in Fire Safety Evaluation that is given at the Faculty of Engineering at Lund University. LÄS MER

 3. 3. The relationship between CDS spreads and bond spreads – an empirical comparison

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nina Mattsson; Carl-Johan Berggren; [2009]
  Nyckelord :credit default swap; prissättning av kreditrisk; bond spread; arbitrage; kointegration; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka sambandet mellan CDS spreaden och bond spreaden, samt att jämföra dessa över tid. Detta genomförs genom att testa för ett kointegrationssamband samt Granger-kausalitet mellan CDS spreaden och bond spreaden för varje enhet som ingår i urvalet, och för olika perioder. Också deskriptiv statistik används. LÄS MER