Sökning: "Nordiska språk språk och litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Nordiska språk språk och litteratur.

 1. 1. Svensk språkhistoria i Finland : Fyra intervjuer med finlandssvenska gymnasielärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emil Sjöstedt; [2020]
  Nyckelord :Finland-Swedish; Finland; finsk; finlandssvensk; modersmål; svenska; språkhistoria; språkhistorieundervisning; språk; historiemedvetande; didaktik;

  Sammanfattning : I den här studien intervjuades fyra finlandssvenska lärare om sin undervisning i språkhistoria. Intervjuerna analyserades genom interpretativ fenomenologisk analys (IPA) och resultatet kategoriserades utifrån de didaktiska frågorna vad?, hur? och varför?. LÄS MER

 2. 2. Vidga vyerna! : Om kulturella kontexter i SVA-lärares litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Brinkemar Ronja; [2019]
  Nyckelord :litteraturundervisning i svenska som andraspråk; SVA-lärares val av litteratur; icke-västerländsk litteratur; klassiker; kanon; allmänmänsklighet; kulturell kontext; vidga vyer; spegla elevers erfarenheter; lärarutbildningen i svenska som andraspråk; mångkulturellt klassrum;

  Sammanfattning : Skolans litteraturundervisning är normerande för att markera vilka kulturers litteratur som har högst status, men har samtidigt en potential att låta elever få ta del av olika kulturers perspektiv. Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares syn på litteraturundervisningens kulturella kontexter inom ämnet svenska som andraspråk på gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Grannspråksundervisning - svensklärarens dåliga samvete : En kvalitativ intervjustudie med fyra svensklärare på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Malin Skoland Jansson; [2018]
  Nyckelord :Neighbouring languages; teaching neighbouring languages; Nordic languages; teacher attitudes; high school; upper secondary school; grannspråk; grannspråksundervisning; nordiska språk; lärarattityder; gymnasieskolan; Nabospråk; nabospråksundervisning; nordiske språk; lærerholdninger; videregående;

  Sammanfattning : Deklarationen om nordisk språkpolitik syftar till att stärka grannspråksförståelsen i Norden och i det arbetet spelar skolan en roll genom svenskundervisningen. Trots deklarationen har grannspråksundervisningen i svensk skola kallats svensklärarens dåliga samvete och Sverige har fått kritik för att inte arbeta nog med detta inom skolan för att möta målen. LÄS MER

 4. 4. "Sproget er et billede av virkeligheden och läsning är ett sätt att tolka den" : Flerspråkig lyrik ur ett translanguaging-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Susanne Södergren; [2018]
  Nyckelord :flerspråkig litteratur; lyrik; poesi; språkväxling; translanguaging; transspråkande; svenska som andraspråk; Haapamäki och Eriksson; Aase Berg; Cia Rinne; Johanna Frid; Gordana Spasic.;

  Sammanfattning : Flerspråkig litteratur är långt ifrån ett nytt fenomen, men forskningsområdet är fortfarande mycket underutforskat. Syftet med studien är att studera språkväxling i flerspråkig lyrik sett ur ett translanguaging-perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Vi är stjärnor : En stilistisk undersökning av tre låttexter från Joakim Thåströms album Centralmassivet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Moa Fahlström; [2018]
  Nyckelord :stilanalys; låttexter; Thåström.;

  Sammanfattning : Att låttexter, eller rocklyrik, har blivit något av vår tids poesi stod klart när Bob Dylan fick Nobelpriset i litteratur år 2016. I föreliggande studie undersöks låttexter som är skrivna av en av Sveriges främsta rockikoner, Joakim Thåström. LÄS MER