Sökning: "Omvandlingslagen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Omvandlingslagen.

 1. 1. Domstols riskbedömning - ett alltför stort risktagande? En studie av domstols bedömning av risk för återfall i allvarlig brottslighet vid omvandlingsprövning av livstidsstraff

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Straube; [2016]
  Nyckelord :Omvandlingslagen; livstidsstraff; fängelse på livstid; riskbedömning; formell rättssäkerhet; materiell rättssäkerhet; straffrätt; straffprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : By the passing of the Act (2006:45) on conversion of imprisonment for life (OmvL), a new system for the release of a prisoner serving life sentence was created, by enabling an entitlement to apply for conversion after having served ten years of the imprisonment. The adjudicate consists of five conversion criteria, one of which involves an assessment of whether there is a risk of a recidivism into serious crime. LÄS MER

 2. 2. På obestämd tid - En studie av livstidsstraffet i svensk rätt ur ett straffideologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Charlotta Winman; [2015]
  Nyckelord :Straffrätt; livstids fängelse; påföljd för mord; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2014 the sentencing range for murder was changed in order to increase the use of life sentence for murder. Thus the legitimacy of life imprisonment has become an even more relevant question than before the amendment. The aim of this paper is to examine the life imprisonment in Swedish law through a critical point of view. LÄS MER

 3. 3. Tudelad proportionalitet vid mord - Kritik av en föreslagen straffskärpning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johannes Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Straffrätt; Proportionalitet; Mord; Livstids fängelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I skrivelsen Skärpt straff för mord presenterar Justitiedepartementet ett lagförslag som syftar till att förändra tillämpningen av påföljderna för mord. Förslaget innebär att samtliga fall av mord där försvårande omständigheter föreligger ska straffas med livstids fängelse. LÄS MER

 4. 4. Livstids fängelse - Relevant i vår tid?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Eric Lindgren; [2013]
  Nyckelord :rättshistoria en. legal history straffrätt en. criminal law rättsvetenskap en. law livstids fängelse livstidsstraff straffrättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats utreder frågan om straffet livstids fängelse i Sverige bör kvarstå i sin nuvarande utformning. I uppsatsen görs en beskrivning av den historiska bakgrunden till straffet. Uppsatsens syfte är att klargöra om livstidsstraffet är en försvarlig påföljd i vårt moderna rätts-samhälle. LÄS MER

 5. 5. Från livstid till viss tid - om tidsbestämning av livstidsstraff

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Johansson; [2013]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid trädde ikraft år 2006 innebar det att ett nytt system för frigivning av livstidsdömda infördes i svensk rätt. Systemet var tänkt att gälla som ett komplement till nådeinstitutet som under lång tid varit en livstidsdömds enda möjlighet att bli frigiven från sitt straff. LÄS MER