Sökning: "Paulina Ekström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Paulina Ekström.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ella Kilvik; Paulina Ekström; [2022-01-19]
  Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenheter; arbetsrelaterad stress; sjukhus; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor tillhör en yrkesgrupp som ofta utsätts för flera stressfaktorer. Stress kan ge konsekvenser som påverkar sjuksköterskors fysiska och psykiska hälsa negativt, men även patientsäkerheten. Syfte: Syftet med examensarbetet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av upplevd stress i arbetet i sjukhusmiljöer. LÄS MER

 2. 2. Alla familjers bibliotek? En fallstudie kring hur folkbiblioteken i Malmö stad görs tillgängliga för spädbarn med flerspråkiga familjer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Malin Reimerthi; Linnea Ekström; [2017]
  Nyckelord :Intersectional perspective; multilingualism; babies; parents; family literacy; early childhood literacy; children s libraries; case study; ALM; Library- and Information studies; de los Reyes Mulinari; Intersektionellt perspektiv; flerspråkighet; spädbarn; föräldrar; familjelitteracitet; spädbarns litteracitet; barnbibliotek; fallstudie; ABM; biblioteks- och informationsvetenskap; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to investigate how the public libraries in the city of Malmö in Sweden, work with and towards babies under the age of one and their parents, with a specific focus on multilingual families. We also aim to investigate the awareness amongst the librarians in their meeting with this group. LÄS MER

 3. 3. Genusrepresentationerna i Sex and the City - Banbrytande eller stereotypiska?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Nikie Elgqvist; [2011]
  Nyckelord :genusrepresentation; Sex and the City; likheter; skillnader; identitet; teman; stereotyper; manligt och kvinnligt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att komplettera tidigare forskning gjord av Rosalind Gill, Kim Akass och Janet McCabe, samt två skrivna C-uppsatser i medie- och kommunikationsvetenskap av Paulina Bånge och Cecilia Samuelsson, om tv-serien Sex and the City. Vilket görs genom att studera könsroller och karaktärsutveckling hos de kvinnliga och manliga huvudkaraktärerna. LÄS MER