Sökning: "Property valuation"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade orden Property valuation.

 1. 1. Fastighetsvärdering ur tre perspektiv : En kvalitativ studie i värdering av småhus

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julia Hjärp; Mira Salomonsson; [2022]
  Nyckelord :Real estate valuation; lending; detached houses; external valuation; statistical valuation; Fastighetsvärdering; kreditgivning; småhus; extern värdering; statistisk värdering;

  Sammanfattning : Sedan finanskrisen 2008 har reglerna kring bankers kapital och likviditetshantering stramats åt i nya reformpaketet Basel Ⅲ vars implementering fortgår. I dagsläget styrs bankernas kreditgivning av det internationella regelverket samt Finansinspektionens bolånetak på 85 procent av fastighetens marknadsvärde. LÄS MER

 2. 2. Skillnader samt risker och utmaningar i värderingsprocessen av förvaltnings fastigheter i företag som tillämpar K3 respektive IFRS 13

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Max Bertilsson; Pontus Öhrling; [2022]
  Nyckelord :Property valuation; valuation process; risks; challenges; internal valuation; external valuation; K3; IFRS; Fastigh etsvärdering; värderingsprocessen; risker; utmaningar; intern vä rdering; extern v ärdering; K3; IFRS;

  Sammanfattning : Värdering av förvaltningsfastigheter är komplext. Det finns många olika metoder att använda sig av i värderingsprocessen kring förvaltningsfastigheter, vilket skapar en osäkerhet kring vad som är det korrekta värdet. Osäkerhet är ett bestående problem som alltid kommer att finnas i värderingsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Hur verkligt är det verkliga värdet? : En studie om svenska börsnoterade fastighetsbolags värdering av förvaltningsfastigheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alexander Sollén; Simon Lid; [2022]
  Nyckelord :Fair value; reliability; IFRS 13; IAS40; investment property; unrealized gains; realized gains; Verkligt värde; tillförlitlighet; IFRS13; IAS40; förvaltningsfastighet; realiserade värdeförändringar; orealiserade värdeförändringar;

  Sammanfattning : ABSTRACT Date: 2022-06-02 Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors:  Simon Lid   1997-02-27, Alexander Sollén   1997-08-09                                                                                                                                                                        Title: How fair is the fair value? Supervisor: Oksana Feicher Keywords: Fair value, reliability, IFRS 13, IAS40, investment property, unrealized gains, realized gains  Research questions: How accurate is the fair value correlation to the actual selling price? Does unrealized gains and losses correlate with the profits?  Purpose: The purpose of the study is to examine how reliable the fair value of investment property is in Swedish public companies, and how the valuations affect the profits.   Method: In order to answer the research questions of the study a quantitative research method was applied using data from the company’s financial reports during the years of 2005 through 2020. LÄS MER

 4. 4. Flytande bostäder i Oceanhamnen - hur exploatering för bostadsändamål sker på vatten

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Fredrik Hakegård; Karolina Ljungström; [2022]
  Nyckelord :Property formation; property development; Helsingborg; floating homes; houseboat; land development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Flytande bostäder är inte ett nytt koncept, men under de senaste 20 åren har boende på vatten dykt upp i planarbetet i svenska kommuner samt etableras på marknaden. Helsingborgs stad har visat intresse för konceptet och har tankar på att införa flytande villor i det nya området Oceanhamnen - vilket är bakgrunden för denna studie. LÄS MER

 5. 5. Fallstudie om integrering av tilluftskanaler i fasadens isolerskikt för FTX-ventilation : -En lönsam byggmetod?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Jens Lundgren; Gustav Lundgren; [2022]
  Nyckelord :Energieffektivisering; tilläggsisolering; renovering; FTX ventilation; LCC kalkyl;

  Sammanfattning : En onödigt hög energianvändning präglar fastighetsbeståndet i Sverige och möjligheten attgöra en förändring är stor, men sker enligt statistik i små steg. Det finns behov av innovativabyggmetoder för minskad energianvändning, samtidigt som fastighetsägare gynnas av ökadlönsamhet i förvaltningen då driftkostnaderna minskar. LÄS MER