Sökning: "Samhällsvetenskapligt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Samhällsvetenskapligt perspektiv.

 1. 1. Användningsmönster av naturområden i Göteborg - En studie om tillgänglighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Joakim Hagenfeldt; Frida Fredriksson; [2019-08-02]
  Nyckelord :Tillgänglighet; Tätortsnära natur; Hållbar tillgänglighet; Naturområden; Tidsgeografi; Urbanisering;

  Sammanfattning : Det är av vikt att grönska i städer bevaras i samband med förtätningen av städer, för att säkra tillgång till naturupplevelser och friluftsliv för dess invånare. Speciellt uppmärksammat är behovet och konflikten mellan förtätning och bevarande av tätortsnära natur i hastigt urbaniserade städer. LÄS MER

 2. 2. Autonoma fordon som en del av verksamheters transporttjänster

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Fredrik Appelgren; Linda Björklund; [2019]
  Nyckelord :Autonoma fordon; Triple bottom line; hållbarhet; utmaningar; möjligheter; transporttjänster; transportsektorn; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie har fenomenet autonoma fordon som en del av framtidens transporttjänster diskuterats och avhandlats. Autonoma fordon är en relativt ny och växande teknik inom transporttjänster, vilket ger fenomenet upphov till många intressanta och relevanta forskningsområden. LÄS MER

 3. 3. Inkludering ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Licke; Camilla Henriksen; [2019]
  Nyckelord :Inkluderingsbegreppet; Inkluderande undervisning; Sociokulturellt perspektiv; Socialkonstruktivism; Samhällsvetenskapligt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka verksamma lärares uppfattningar om själva inkluderingsbegreppet. Den syftar också till att undersöka hur verksamma lärare väljer att implementera detta i undervisningen, samt vad forskningen säger om hur inkludering praktiskt kan användas i ämnet samhällskunskap. LÄS MER

 4. 4. Miljöproblematisk representation : En analys av geografiska läromedel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Dennis Österlund; [2019]
  Nyckelord :Geografi; läromedel; textanalys; representation; selektiva traditioner;

  Sammanfattning : Denna analys ämnade att undersöka hur ämnesstoff gällande miljöproblem i geografiska läromedel representeras. Representationen grundades på teorier om selektiva traditioner, utbildningsfilosofier och didaktiska typologier. Analysen har också undersökt hur detta innehåll har förändrats över tid i de utvalda läromedlen. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling i läromedel för F-3 : En kvalitativ studie med ett samhällsvetenskapligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nina Johanen; [2017]
  Nyckelord :Sustainble development; content analysis; morality; education; gender; Hållbar utveckling; innehållsanalys; moral; didaktik; genus;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine the contents of textbooks texts on sustainable development for pupils in preschool and grades 1-3, from a social science perspective. Based on the study's purpose, the following questions have been formulated: •How does one define sustainable development and what room do the social dimensions have (social and economic) in relation to the ecological? •How is the moral message of the textbooks portrayed and which didactic tools are being used to bring this message to life? •How are the different social orders portrayed in relation to gender and culture in teaching materials on sustainable development? The three selected teaching materials have been analysed using qualitative content analysis which means that the text of the textbooks are picked into smaller parts to create an understanding of the bigger picture. LÄS MER