Sökning: "Sandra Hellström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sandra Hellström.

 1. 1. Lärares och specialpedagogers syn på arbetet med särbegåvade elever i grundskolan - Teachers and special educators view regarding gifted children in Elementary school

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Fagerberg; Sandra Isaksson; [2016]
  Nyckelord :arbetssätt; inkludering; sociokulturell teori; särbegåvad;

  Sammanfattning : Abstract Examensarbete: 15 hp Program: Specialpedagogprogrammet SPHEH14 Nivå: Avancerad nivå Datum: 2016-01-13 Titel: Lärares och specialpedagogers syn på arbetet med särbegåvade elever i grundskolan - Teachers and special educators view regarding gifted children in Elementary school Författare: Sofia Fagerberg och Sandra Isaksson Handledare: Lisa Hellström Examinator: Kristian Lutz Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att belysa lärares och specialpedagogers syn på förutsättningar för och arbetet med särbegåvade elever i grundskolan. • Hur ser lärare och specialpedagoger på begreppet särbegåvning? • Hur ser arbetet med särbegåvade elever ut i grundskolan? • Hur ser lärare respektive specialpedagoger på sitt uppdrag i relation till de särbegåvade eleverna? • Hur ser lärare och specialpedagoger på särbegåvade elever ur ett samhällsperspektiv? Teori De teorier som ligger till grund för studien är den sociokulturella teorin och teorin om de sju intelligenserna. LÄS MER

 2. 2. Tillbaka till skolbänken - En studie om elevers strävan efter fullständiga gymnasiebetyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Johansson; Louise Hellström; [2015]
  Nyckelord :Elever; Orsaker; Ofullständiga gymnasiebetyg; Återgång; Komvux;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera elevers upplevelser av återgång till den kommunala vuxenutbildningen för att komplettera ofullständiga gymnasiebetyg. Vi valde även att undersöka hur det kommer sig att elever har ofullständiga gymnasiebetyg trots fullständiga gymnasieutbildningar samt vad de menar var skälen till att återuppta sina gymnasiestudier. LÄS MER

 3. 3. Onlineresebyråers påverkan på hotellanställdas relationsskapande till gäster

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sandra Hellström; Emelie Henricsson; [2013]
  Nyckelord :Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract In 2012, Sweden’s largest magazine in the hospitality industry, Besöksliv, published an article on the conflict between Nordic Choice, a hotel chain, and Expedia, an online travel agency. This conflict spurred our interest in examining the relationship between hotels, online travel agencies, and hotel guests. LÄS MER

 4. 4. Förskolans inomhusmiljö : Yngre barns lek och rörelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sandra Hellström; Linda Gustavsson; [2011]
  Nyckelord :förskola; yngre barn; samspel; motorik; rörelse; miljö;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med detta utvecklingsarbete är att utveckla den fysiska miljön på en avdelning för de yngsta barnen i förskolan.  Närmare bestämt vill vi studera och beskriva barnens rörelselek före och efter det att delar av innemiljön har gjorts om. LÄS MER

 5. 5. Tbc, ett globalt hot : Sjuksköterskans arbete för att främja följsamhet och minska resistensutveckling av mykobakterium tuberkulosis

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sandra Hellström; Frida Nyberg; [2010]
  Nyckelord :DOTS; compliance; information; nurses; TB; DOTS; följsamhet; information; sjuksköterskor; tbc;

  Sammanfattning : Tuberkulos (tbc) är en luftburen droppsmitta orsakad av mykobakterium tuberkulosis. Tbc är den sjukdom som efter AIDS orsakar flest dödsfall, trots att botande behandling finns. Behandlingen är krävande för den tbc-smittade att genomgå och bygger på en kombination av en rad antibiotika som måste intas under minst sex månader. LÄS MER