Sökning: "School leaders"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade orden School leaders.

 1. 1. Direkt pedagogiskt ledarskap och dess samband med rektors förutsättningar

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Bolin; [2020]
  Nyckelord :principal; prerequisites; instructional leadership; leadership dimensions; teacher evaluation; teacher learning;

  Sammanfattning : This study examines the relation between the prerequisites of principals in compulsory schools and to what extent they hence engage in instructional leadership. Three main questions are therefore posed which seek to describe how frequently the principals say that they engage in instructional leadership, how the principals say that their prerequisites are and to what extent these prerequisites affect their ability to be instructional leaders. LÄS MER

 2. 2. Fritidshemmets utrymme i rektorsutbildningen : en undersökning om hur rektorerna genom rektorsutbildningen förbereds för att leda fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Louise Sand; Anna Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Fritidshem; rektor; rektorsutbildning; ledarskap; erfarenhet; förändring över tid; utbildningsbakgrund;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur väl förberedda de medverkande rektorerna upplever sig vara att leda fritidshemmet, efter avslutad rektorsutbildning. Vidare undersöker vi om fritidshemmet har fått mer utrymme i rektorsprogrammet i takt med att styrdokumenten blivit tydligare kring fritidshemmets uppdrag. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet under skoldagen : En intervjustudie om skolledares beskrivning av fysisk aktivitet i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emma Johnsson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; idrott och hälsa; skolan; skolledare; lärande;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Syftet med studien är att undersöka hur skolledare på högstadieskolor i Stockholms län talar om elevernas möjlighet till daglig fysisk aktivitet under skoltid. Syftet har konkretiserats i tre frågeställningar: Hur ser skolledarna på uppdraget i läroplanen om daglig fysiskt aktivitet? Hur beskriver skolledarna skolornas arbete med att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet? och hur ser skolledarna på fysisk aktivitet i förhållande till lärande? Metod Studien är av kvalitativ ansats och data har samlats in genom intervjuer med fem respondenter som arbetar som rektor eller biträdande rektor vid fem olika högstadieskolor. LÄS MER

 4. 4. ‘The future of innovative partnerships’ - How can large global corporations and startups form successful collaborations?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Gustafsson; Johanna Herstedt; [2019-09-20]
  Nyckelord :Preferred customer theory; Startup- and large corporation-collaborations; Innovative suppliers; Asymmetric relationships; partnerships; Startup;

  Sammanfattning : Startups have emerged as an important source of innovation, since the move from closed toopen innovation, disruptive innovations have received more attention, and more actors arestarting to engage with startup activities. Previous examples can be seen of large corporationsmoving from being leaders in their industries to not even being here today that havecontributed to many large corporations feeling a sense of urgency to work more withinnovation and external actors, such as startups. LÄS MER

 5. 5. The Initial Stage of Beyond Budgeting Implementation: A Case Study of an Automotive Company

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lorena Velazquez; Terezie Urmaničová; [2019-08-09]
  Nyckelord :MAC; Beyond Budgeting; Performance Steering; Culture; Leaders; Factors; Barriers; Challenges; Implementation process;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER