Sökning: "Skillfulness"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Skillfulness.

 1. 1. Are Mutual Fund Managers’ Compensation Reasonable In Relation To Their Contributions? : - A study regarding actively managed mutual funds

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Maximiliam Nilsson; Gusten Hansson; [2020]
  Nyckelord :Mutual funds; Actively managed funds; Risk-adjusted performance; Outperformance; Compensation structure; Performance-based compensation; Incentives; Fund inflows; Panel data;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate fund managers salaries in relation to their contributions. The study is conducted on the Swedish fund market under a period over five years, 2014-2018, and include 332 funds. The result observed shows a positive relation between salaries and risk-adjusted performance. LÄS MER

 2. 2. Mitt studentliv som kvinna. En etnologisk studie om kvinnliga studenters upplevelse av sin studiesituation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Aksin Kartal; [2019]
  Nyckelord :Skillfulness; female student; ideal; stress; performance anxiety; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : From a report presented by Public health agency (Folkhälsomyndigheten), it is common amongst female students to experience the study situation as stressful and filled with anxiety. Because of the discussion about female students study situation and the problems it brings is quite old, I experience it to be important for me as a ethnological student and furthermore to contribute with my ethnological experiences from the past. LÄS MER

 3. 3. Avbildningens konventioner : en undersökning om föreställningar kring skicklighet inomteckning hos bildlärarstudenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Jonas Mossberg; [2019]
  Nyckelord :Teckning; skicklighet; föreställningar; konventioner; retorik; retoriska strategier; mimetisk avbildning; konstnärlig praktik; likhet i avbildning;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker föreställningar kring skicklighet hos en grupp bildlärarstudentersom har deltagit i teckningsövningar. Det empiriska materialet består av mitt utformande avteckningsövningar utifrån olika teorier, och hur deltagarnas arbeten utfaller samt deras tankarom desamma. LÄS MER

 4. 4. Arbetstillfredsställelse : En kvantitativ studie om arbetstillfredsställelse, stress och extraversion bland lagerarbetare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Anna Elm; Mai Härwell; Sofia Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Store workers; work satisfaction; psychosocial factors; stress; extraversion.; Lagerarbetare; Arbetstillfredsställelse; psykosociala faktorer; stress; extraversion;

  Sammanfattning : Arbetstillfredsställelse är ett komplext begrepp (Smith m.fl., 2010) som kan beskrivas som en attitydsvariabel för hur individen upplever sitt arbete (Spector, 1996). Tidigare studier har visat att sociala faktorer, personlighetsdraget extraversion såväl som stress påverkar individens grad av arbetstillfredsställelse. LÄS MER

 5. 5. Patienters syn på sjuksköterskans bemötande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Annika Forsberg; Sara Grönlund; [2016]
  Nyckelord :patient; nurse; encounter; perception; patient; sjuksköterska; bemötande; uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bemötande är en viktig del av vården och något som sker i varje möte mellan patient och sjuksköterska. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vad som kännetecknar det bra bemötandet respektive det sämre bemötandet av sjuksköterskan på en somatisk vårdavdelning inom Europa, ur patientens perspektiv. LÄS MER