Sökning: "Sociologi filosofi"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Sociologi filosofi.

 1. 1. Specialpedagogers och arbetsterapeuters uppfattningar om sina uppdrag i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ulla Ekeberg; [2020]
  Nyckelord :occupational therapist; school; special educators; arbetsterapi; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ekeberg, Ulla (2020). Specialpedagoger och arbetsterapeuter uppfattningar om sina uppdrag i skolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. JOURNALISTIKENS DISKURS OM SIN VERKSAMHET OCH DET MASSMEDIALA LANDSKAPET: EN MEDIEKRITISK DISKURSANALYS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk filosofi; Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andres Masson; [2020]
  Nyckelord :Mediekritik; medialisering; medielogik; medialandskapet; parrhesia; stimmung; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper is a critical discourse analysis of the Swedish journalistic discourse regarding their position, production, and the mass-communicative environment in which they operate. The primary topics which are presented and analyzed in this paper are; media logic, media critique and the media landscape. LÄS MER

 3. 3. Den utopiska visionen - Etablering av ekvivalens i anpassning av psykologiska test

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Nalika Tjärnberg; [2019-01-25]
  Nyckelord :test adaption; instrument adaption; test translation; test standards; cross-cultural test adaption;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att bidra med en samlad kunskapsbild och en fördjupad förståelse för teoretiska och praktiska villkor för testadaption för att stödja riktlinjeförfattare, testutvecklande forskare, HR- och organisationskonsulter, policyproducenter och testförmedlare. Det innefattar att undersöka olikakunskapsperspektiv och synliggöra huvudaktörer och intressenter i systemet för testadaption i syfte att identifiera källor till spänningar och problem. LÄS MER

 4. 4. Immanent Resistance - A qualitative study of political activism in Malmö from a posthumanistic perspective

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johannes Rydinger; [2016]
  Nyckelord :Braidotti; posthuman; Deleuze and Guattari; line of flight; political activism; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In several sociological theories you are confronted with an individual trapped in oppressive structures without much space for counter-power, in a european context with emerging fascism and nationalism. With this study I introduce a post-humanistic perspective, inspired of Gilles Deleuze's philosophy and Rosi Braidottis social theories, to explore the possibilities for people to do political resistance through extra-parliamentary movements. LÄS MER

 5. 5. Från ideologi till norm : om reklam från köttindustrin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Stefanie Malmhester; [2015]
  Nyckelord :reklam; köttindustrin; framing; antropocentrism; attityder; norm;

  Sammanfattning : Följande arbete är en studie i hur reklam från köttindustrin kan bidra till ett upprätthållande och skapande av den köttätande normen. Genom att låta tidigare teorier från discipliner såsom medievetenskap, sociologi och filosofi inneha en central roll, ämnar arbetet till att komma närmare en förståelse för hur ramverksbyggande inom reklam kan sätta produkter i sammanhang som anknyter till rådande normer och ideologier. LÄS MER