Sökning: "Terese Farkas"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Terese Farkas.

 1. 1. I vilken utsträckning kartläggs spelartyp enligt The Pathways Model inför spelberoendebehandling? En kvantitativ tvärsnittsstudie med behandlares erfarenheter av behandlingsplanering vid spelberoende

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Terese Farkas; [2021]
  Nyckelord :gambling subtypes; gambling disorder; gambling treatment; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Pathways Model of problem gambling suggests three developmental pathways, subtypes, to a gambling disorder and the importance of individualized treatment with different treatment interventions for different subtypes. The study aimed to investigate to what extent the therapist made considerations related to the Pathways Model and take psychiatric comorbidity into account when planning the treatment. LÄS MER

 2. 2. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende - En kritisk diskursanalys av behandlingsformens utvecklingsläge från central till lokal nivå

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Terese Farkas; [2013]
  Nyckelord :opiatberoende; kritisk diskursanalys; Foucault; opiate dependence; critical discourse analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Terese Farkas Title: Medication-assisted treatment for opiate dependence - A critical discourse analysis Supervisor: Leili Laanemets Assessor: Håkan Jönson och Torbjörn Hjort The aim of this study was to analyze how the medication-assisted treatment for opiate dependence textually constructed and constituted through language in a number of text documents produced partly by the National Board of Health and in part by Region Skåne. The essay has a social constructionist stand with a view on language as access to the empirical reality which is the basis for the discourse analytical approach. LÄS MER

 3. 3. Kunskap är makt - En kvalitativ studie om det preventiva arbetet med ungdomars alkohol- och drogvanor ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Terese Farkas; [2010]
  Nyckelord :ungdomar; Föräldrautbildning; prevention; alkohol; droger; Social Sciences;

  Sammanfattning : I redogörelser över effektiva åtgärder i arbetet att begränsa ungdomars användande av alkohol och droger hänvisas till forskning som pekar på familjen som den enskilt viktigaste faktorn. Dock lämnas ingen närmre förklaring till varför föräldrarna är det mest lämpade ”verktyget” och ingenstans urskiljs föräldrarnas åsikter om sin medverkan i det preventiva arbetet med barns alkohol- och drogvanor. LÄS MER