Sökning: "The Three-level model of learning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden The Three-level model of learning.

 1. 1. LÄRARES LÄRANDE, REFLEKTION OCH TYSTA KUNSKAP

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christian Jerhov; [2018-08-25]
  Nyckelord :Kvalitetsarbete; skolutveckling; tyst kunskap; reflektion; The Three-level model of learning; handledning; aktionsforskning; episteme; techne; fronesis;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med undersökningen är att besvara frågorna ” Varför gör lärare som de gör i olika undervisningssituationer?” och ”Hur resonerar och tänker lärare kring sin egen undervisningspraktik under en period av förändring av undervisningen?” Svaren ska ge kunskaper om lärares lärande som kan utveckla organiseringen och planeringen av skolutveckling, systematiskt kvalitetsarbete och kompetensutveckling för lärare.Teori:Studiens teoretiska bakgrund grundas i en tradition där lärares kunskap ses som en tyst och förkroppsligad kunskap vilken genom reflektion och handledning kan frigöras och omformas. LÄS MER

 2. 2. Finding early signals of emerging trends in text through topic modeling and anomaly detection

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sergey Redyuk; [2018]
  Nyckelord :Machine learning; text mining; topic modeling; emerging trend prediction; novelty detection; group anomaly detection;

  Sammanfattning : Trend prediction has become an extremely popular practice in many industrial sectors and academia. It is beneficial for strategic planning and decision making, and facilitates exploring new research directions that are not yet matured. LÄS MER