Sökning: "Tvåspråkighet i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Tvåspråkighet i skolan.

 1. 1. FLERSPRÅKIGHET I UNDERVISNINGEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Khayala Asgarova; [2020-11-10]
  Nyckelord :flerspråkighet; bakgrund; språkutveckling; tvåspråkighet; modersmålsundervisning; nyanlända elever; interaktion;

  Sammanfattning : Språk har en unik betydelse och en central funktion i skolan. Dagens skolor blir alltmer flerspråkiga och de flerspråkiga eleverna behöver mer stimulans och stöttning för att kunna utveckla sina kunskaper. LÄS MER

 2. 2. Translanguaging som verktyg för lärande -En undersökning av lärares erfarenheter av undervisning inom SO förelever i processen att lära sig svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Blomquist; Daniela Padilla; [2020]
  Nyckelord :Translanguaging; tvåspråkighet och flerspråkighet; sociokulturellt perspektiv; den proximala utvecklingszonen; elever i processen att lära sig svenska som andraspråk; nyanlända elever;

  Sammanfattning : Eftersom skolan idag är multikulturell vill vi ta reda på lärares inställningartill translanguaging som ett verktyg för att stödja dessa elever att uppnå kunskapskraven i SO.Syftet med uppsatsen är att undersöka lärares erfarenheter inom undervisning av elever iprocessen att lära sig svenska som andraspråk i SO. LÄS MER

 3. 3. "När jag pratar finska så brukar jag säga något svenskt ord" : En studie i Tornedalen om språkanvändning hos elever i årskurs 3 med fokus på finska och svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jenna Kivilompolo; [2020]
  Nyckelord :Tornedalen; sociokulturellt perspektiv; stöttning; tvåspråkighet; transspråkande; finska; svenska; förstaspråk; andraspråk;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie behandlar tvåspråkiga elevers språkanvändning i olika situationer samt huruvida skillnader finns på verbal aktivitet i undervisningen mellan tvåspråkiga elever och elever med svenska som förstaspråk. Fokus har varit på elever i årskurs 3 som tillhör minoritetsgruppen Sverigefinnar. LÄS MER

 4. 4. Visuell språkundervisning för elever med hörselnedsättning : En fallstudie inom specialskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Kvarnström; [2019]
  Nyckelord :Anpassad undervisning; visuellt lärande; lärande; inlärningsstil; inlärning; teckenspråk; tvåspråkighet; undervisning av döva elever och elever med hörselnedsättning;

  Sammanfattning : I skollagen (2010:800) betonas vikten av att alla barn och elever har rätt till den ledning och stimulans de behöver för sin personliga utveckling och sitt lärande. Skolan är därmed skyldig att ge alla elever det stöd de behöver. LÄS MER

 5. 5. Observation av tvåspråkig undervisning i tvåspråkig skolform - Hur skapar språkinlärningsmiljö,

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Bergkvist; [2018-02-02]
  Nyckelord :Andraspråksutveckling; identitet; modersmålsundervisning; transfer; tvåspråkighet; ;

  Sammanfattning : I dagens skola finns det många elever som har två språk där huvudspråket i landet inte ärderas modersmål, vilket kan skapa problem då deras andraspråk inte utvecklas till den nivåde behöver för att tillgodogöra sig skolans utbildning. Att använda sig av modersmålet i allundervisning har visat sig vara gynnsamt. LÄS MER