Sökning: "Ulrika Lindblom"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ulrika Lindblom.

 1. 1. Omvårdnadsstrategier kan Lindra Postoperativ Smärta: Sjuksköterskans erfarenheter : - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ulrika Lindblom-Yttergård; Isabell Lindström; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; Litteraturöversikt; Omvårdnadsstrategier; Postoperativ; Sjuksköterskan; Smärta;

  Sammanfattning : Postoperativ smärta är ett vanligt fenomen efter en operation och sjuksköterskan strävar genom sitt omvårdnadsarbete att minska postoperativ smärta och onödigt lidande hos patienterna. Det är viktigt att sjuksköterskan väljer rätt omvårdnadsstrategier till den individuella patienten för att stödja denne till adaption av situationen, vilket kan förstås genom Calista Roys adaptionsmodell. LÄS MER

 2. 2. Kenta och barbisarna - en studie om genus i barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Ulrika Lindblom; [2012]
  Nyckelord :bilderböcker; genus; könsroller och normer;

  Sammanfattning : AbstractMitt syfte har varit att genom kvalitativ textanalys analysera och söka förståelse för hur genus framträder i bilderboken i både text och bild. Detta genom följande frågeställningar: Hur framställs manligt respektive kvinnligt i barnlitteraturen? Hur framställs normer och normbrott i barnlitteraturen? För att få svar på dessa frågor har jag med hjälp av Nikolajevas (1998) analysmodell över typiskt manliga och kvinnliga drag granskat fyra bilderböcker. LÄS MER

 3. 3. Fysisk beröring och kommunikation och mellan lärare och elev

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Annika Lindblom; Ulrika Åström; [1999]
  Nyckelord :Education; Kommunikation; icke-verbal kommunikation; fysisk kontakt; närhet; beröring; Taktil stimulering; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att undersöka vad god kommunikation kan innebära för positivt lärande samt beröringens betydelse för kommunikationen sett ur ett lärarperspektiv. Vi har arbetat utifrån frågorna: - Vad är god kommunikation? - Vad innebär god kommunikation för elevers lärande? - Arbetar lärare medvetet med fysisk kontakt för att förbättra kommunikationen med elever? Metoden har bestått av en triangulering, där den teoretiska bakgrunden har varit ett stöd vid utförandet av observationer och intervjuer. LÄS MER