Sökning: "Ungdomars roll i samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Ungdomars roll i samhället.

 1. 1. Musik i film : Hur musik används för att beskriva prinsess-karaktärer i animerade Disney-filmer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Kristina Gamez; [2021]
  Nyckelord :filmmusik; Disney-prinsessor; animerad karaktär; feminism; musikundervisning;

  Sammanfattning : I läroplanen för gymnasieskolan framgår det att undervisningen bör utgå ifrån elevernas tidigare erfarenheter och intressen. Film och media har idag blivit ett av ungdomars största intressen vilket gör att de får sina flesta musikaliska upplevelser från media. LÄS MER

 2. 2. Undervärderade och uteslutna? - En kvalitativ undersökning om respektabilitet och klass i relation till utanförskap bland ungdomar med invandrarbakgrund i utsatta områden i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anna Pellicano; [2021]
  Nyckelord :respektabilitet; utsatta områden; utanförskap; invandrarbakgrund; ojämlikhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa undersökning fokuserar på att undersöka ungdomars egen självuppfattning utifrån hur de själva anser sig blir sedda och behandlade i samhället just för att de är invandrare och boendes i utsatta områden. Teorin grundas på Beverly Skeggs teori om respektabilitet och klass. LÄS MER

 3. 3. Det nya normala? : En litteraturstudie om pornografins påverkan på ungdomars bild av sex och sexualundervisningens roll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Simon Lilljeqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ökad tillgänglighet av pornografi i samhället har lett till en debatt om pornografins eventuella påverkan på ungdomars bild av sex. Debatten i samhället tog extra fart i Sverige hösten år 2020 och i samband med detta presenterades en lag om mer heltäckande sexualundervisning på lärarutbildningen. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet som hälsofrämjande omvårdnadsåtgärd mot depressiva symtom hos ungdomar : En kvantitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Caroline Gustafsson; Frida Magnusson; [2021]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; depressiva symtom; hälsa; hälsofrämjande; ungdomar;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan ökar och allt fler ungdomar lider av depressiva symtom. Vilket är ett folkhälsoproblem med stort lidande för individen samtidigt som det kräver resurser från samhället. Fysisk aktivitet i olika former kan vara förebyggande mot depressiva symtom. LÄS MER

 5. 5. Integration genom föreningsidrott : En väg för nyanlända att integreras i samhället

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sami El Bajdi; Ali Saouli; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att undersöka om och hur föreningsidrotten arbetar med nyanlända barn och ungdomars integrering i samhället. Frågeställningarna är följande: - Hur ser idrottsföreningar på sin roll som integreringsarena för nyanlända? - Utifrån vilka strategier arbetar idrottsföreningar med integration av nyanlända barn och ungdomar? - Vilka hinder och möjligheter ser idrottsföreningar när det gäller integration av nyanlända? Metod Vi genomförde denna studie genom att intervjua tre olika representanter från föreningsidrotten för att få en djupare förståelse om hur de jobbar med nyanlända barn och ungdomars integration i samhället. LÄS MER