Sökning: "Women s leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden Women s leadership.

 1. 1. Chefers upplevelser av krav, kontroll och stöd i sitt ledarskap under distansarbete.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Raman Kaur; Linnéa Törnblom; [2022]
  Nyckelord :demands; control; support; leadership; remote-work; krav; kontroll; stöd; ledarskap; distansarbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka chefers upplevelser av krav, kontroll och stöd i sitt arbete under distansarbete. Studien baserades på en kvalitativ metod med en deduktiv ansats, teman till studien hämtades från krav-kontroll-stöd-modellen. Data samlades in via sju semistrukturerade intervjuer från en organisation. LÄS MER

 2. 2. Motivated to sell : What motivates women in leading sales positions in tech organizations

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Livman; [2022]
  Nyckelord :Work motivation; hygiene-motivator theory; expectancy theory; intrinsic motivation; extrinsic motivation; tech industry; business to business sales; women in sales;

  Sammanfattning : This thesis explores what motivates women in a leadership position, in a sales role and in the technology industry. The field lacks previous research on this specific subject. Using one need-based and one process-based work motivation theory, the study aims to identify and map motivational factors that are regarded by women. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation eller resultat : En kvalitativ studie om synen på kvinnligt och manligt ledarskap inom verkstadsindustrin

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sandra Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Gender; leadership; organizational culture; stereotypes; manufacturing industry; Kön; ledarskap; organisationskultur; stereotyper; verkstadsindustri;

  Sammanfattning : I debatten om ökad jämställdhet på arbetsmarknaden diskuteras möjligheten till att nå ledande positioner, endast 32 % av ledande poster i den privata sektorn fylls av en kvinna. Människors uppfattningar och normer skapar tillsammans organisationskulturen vilket har stor påverkan på ett företags utveckling. LÄS MER

 4. 4. womens role development in the big four audit firms

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :ibraahim Abiib; Vasiliy Khan; [2022]
  Nyckelord :Auditing; Big 4; Institutional Theory; Role Theory; Social Role Theory; Images; Gender;

  Sammanfattning : Background: In recent decades about as many women as men have been recruited to the auditing industry. On the other hand, it seems difficult for women to reach higher positions and they are underrepresented in certain ways. LÄS MER

 5. 5. Female Leadership; Navigating the Organizational Context

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Therese Axelsson; Aqvelina Jacobsson; Nike Lagerlöf; [2022]
  Nyckelord :Female leadership; Transformational leadership; Leaky pipeline; Leadership labrinth; Navigation strategies.;

  Sammanfattning : Background: Today, women and men do not share leadership positions equally within the organizational context. In turn, leadership, particularly transformational leadership, which is mainly used by female leaders, is essential for organizations. LÄS MER