Sökning: "andreas Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden andreas Persson.

 1. 1. Undervisningsstrategier och stöttning för textskapande : En kvalitativ studie om lärares arbete och stöttning kring elevers textskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andreas Persson; [2022]
  Nyckelord :teaching strategies; writing lesson; genre pedagogy; writing support; undervisningsstrategier; skrivundervisning; genrepedagogik; skrivstöttning;

  Sammanfattning : Studien belyser fem svensklärares uppfattningar om textskapande i den egna skrivundervisningen i årskurs 4-6. Vidare uppmärksammas även lärarnas uppfattningar angående stöttning av elever i skrivsvårigheter.  För att främja utvecklingen av elevers textskpande behöver lärare göra medvetna val i sin skrivundervisning. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med samsjuklighet : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Therese Claesson; Andreas Persson; [2022]
  Nyckelord :addiction; nurse; care; dual diagnosis; experience; psychiatry; beroende; omvårdnad; psykiatri; samsjuklighet; sjuksköterska; upplevelse.;

  Sammanfattning : Background: Patients with dual diagnosis often have complex problems with a need for a wide spectrum of interventions. Aim: The aim of the study was to highligt nurses experiences of caring for patients with dualdiagnosis. Method: A literature review with an inductive and qualitative approach. LÄS MER

 3. 3. Låt oss skapa digitala relationer : En studie om förtroende i en traditionell banks digitala transformation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Andreas Wiklander; Kim Persson Lindh; [2022]
  Nyckelord :Digital transformation; Organizational change; Institutional trust; Trust factors; Integrity; Competence; Values; Transparency; Digital transformation; Organisationsförändring; Institutionellt förtroende; Förtroende faktorer; Integritet; Kompetens; Värdegrund; Transparens;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Trivselns Mysterium : En kvantitativ jämförelsestudie mellan kommunala- och friskolor

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Andreas Persson; Mirnes Aljic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte är att undersöka trivsel och känsla av sammanhang i ämnet Idrott och hälsa bland elever i årskurs 9 på kommunala skolor respektive friskolor i Haninge kommun. För att uppnå studiens syfte har nedanstående frågeställningar formulerats: ● Förekommer det skillnader i elevernas trivsel i Idrott och hälsa-ämnet mellan kommunala- och friskolor? ● Förekommer det skillnader i elevernas känsla av sammanhang mellan kommunala och friskolor? ● Finns det ett samband mellan elevernas känsla av sammanhang och trivsel på Idrott och hälsa-ämnet? Metod Elevernas trivsel och känsla av sammanhang (KASAM) undersöks med hjälp av en kvantitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Detecting small and fast objects using image processing techniques : A project study within sport analysis

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Avdelningen för datavetenskap

  Författare :Simon Gustafsson; Andreas Persson; [2021]
  Nyckelord :Sports analysis; Padel; Computer vision; Object detection; Canny edge detection; YOLO; CAMshift; Meanshift;

  Sammanfattning : This study has put three different object detecting techniques to the test. The goal was to investigate small and fast-moving objects to see which technique’s performance is most suitable within the sports of Padel. LÄS MER