Sökning: "arbetsallians"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet arbetsallians.

 1. 1. Kontaktpersonskap – en balansgång mellan närhet och distans : Kontaktpersoners perspektiv på relationsskapande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Mikaela Eliasson; Heghine Gasparyan; [2023]
  Nyckelord :Adolescent; contact person; relationship; roles; working alliance; Arbetsallians; kontaktperson; relation; roller; ungdom;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka kontaktpersonskap med fokus på kontaktpersoners erfarenheter av relationsprocessen med ungdomar. Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod där empirin insamlades genom semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att kontaktpersonerna fick olika roller i insatsen. LÄS MER

 2. 2. Vägen ut ur alkoholmissbruk – en studie av behandlingsverksamheten Oden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tobias Majala; Veronica Guldbrandsen; [2023]
  Nyckelord :Alkoholmissbruk; missbruksbehandling; samtalsbehandling; nykterhet; alkohol;

  Sammanfattning : Alkoholmissbruk och alkoholberoende är två av de stora folkhälsoproblemen i Sverige med en uppskattning att ca 780 000 personer över 18 år har ett missbruk och att ca 300 000 personer är alkoholberoende. Att vara i ett alkoholberoende leder till minskad kvalitet genom konsekvenser relaterat till hälsa, socialt liv och arbete samt en påverkan på anhöriga och personer i omgivning. LÄS MER

 3. 3. Konstruktioner av föräldrar till placerade barn : En kvalitativ innehållsanalys av socialtjänstens utredningar vid begäran om upphörande av vård enligt LVU

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Anna Lind; Fanny Åslund; [2022]
  Nyckelord :Care of young persons special provisions act; parents; ending of placement; social constructionism; best interest of the child; LVU; föräldrar; upphörande av vård; socialkonstruktionism; barnets bästa;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om föräldrar till barn som vårdas enligt 2 § LVU och syftade till att undersöka hur socialtjänsten konstruerar föräldrar i de utredningar som skrivs vid begäran om vårdens upphörande enligt 21 § LVU. Syftet var även att undersöka hur dessa konstruktioner kan förstås i relation till principen om barnets bästa. LÄS MER

 4. 4. ”Jag hade varit jobbig fast snäll” : En kombinerad vinjett- och intervjustudie om anhörigkonsulenters yrkesroll samt deras resonemang gällande våld i nära relation bland äldre

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :My Jutered; Hannah Kalenius; [2022]
  Nyckelord :Next of kin; relative consultant; domestic violence among elderly; room for maneuver; working alliance; Anhörig; anhörigkonsulent; våld i nära relation bland äldre; handlingsutrymme; arbetsallians;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att få en fördjupad förståelse för anhörigkonsulenters arbete genom att undersöka hur de resonerade gällande situationer som innebär våld i nära relation bland äldre. Detta gjordes genom en kombinerad vinjett-och intervjustudie där sju anhörigkonsulenter fick ta del av två vinjetter med tillhörande följdfrågor. LÄS MER

 5. 5. “Det känns som att jag inte känner dem”. - En kvalitativ undersökning av socialsekreterares upplevelser av Covid-19 pandemins påverkan på klientrelationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Martina Ojala; Ariya Dehani; [2021-06-08]
  Nyckelord :client relationships; social work; non-verbal communication; covid-19; body language;

  Sammanfattning : Fysiska besök mellan socialsekreterare på försörjningsenheten och klient har tagits bort på grund av Covid-19 pandemins smittorisk. Följande studie syftar till att undersöka socialsekreterarnas uppfattning om hur förändringarna har påverkat relationsbyggandet samt relationen mellan socialsekreterare och klient. LÄS MER