Sökning: "arbetsrätt villkor"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden arbetsrätt villkor.

 1. 1. Arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar – en kartläggning samt analys av upphandlingsregelverkets praktiska tillämpningsproblem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rick Cuperus; [2021]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; arbetsrätt; EU-rätt; sociala hänsyn; arbetsrättsliga villkor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom Sveriges implementering av EU:s 2014 års upphandlingsdirektiv innehåller svensk rätt sedan år 2017 såväl fakultativa som obligatoriska bestämmelser om ställandet av arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar. Denna uppsats identifierar dock flera praktiska svårigheter gällande användandet av dessa bestämmelser på grund av den svenska arbetsmarknadsmodellens särdrag. LÄS MER

 2. 2. "De ofrivilliga näringsidkarna" – Den skatterättsliga behandlingen av utförare av transporttjänster inom delningsekonomin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ana Jagunic; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; Arbetsrätt; Delningsekonomi; Uber; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen under 2010-talet har medfört en möjlighet för personer att dela varor och tjänster bortom den närmaste bekantskapskretsen. ”Delningsekonomi” är hur denna nya företeelse har kommit att benämnas. LÄS MER

 3. 3. Inflytande, på arbetsgivarens villkor - En studie om arbetstagares rätt till inflytande på det psykosociala arbetsmiljöområdet i förhållande till arbetsledningsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joel Nordström; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Arbetsmiljölagen; arbetstagarinflytande; arbetsledningsrätt; strukturellt motstånd; Labour law; Work Environment Act; Employee influence; managerial prerogative; structural resistance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna rättsdogmatiska uppsats undersöker arbetstagares rätt till inflytande över den psykosociala arbetsmiljön och arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet (arbetsledningsrätten), samt hur dessa rättsliga koncept förhåller sig till varandra. För att göra detta utgår uppsatsen ifrån följande frågeställningar: 1. LÄS MER

 4. 4. Arbetstagarskyddet vid verksamhetsövergång med flera förvärvare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Svensson; [2019]
  Nyckelord :Arbetstagarskydd; verksamhetsövergång; överlåtelsedirektivet; arbetsrätt; EU-rätt; LAS; MBL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The protection of employees in the case of business transfers is regulated within the European Union (EU) by Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of the transfer of under-takings, businesses or parts of undertakings or businesses (Transfer of Un-dertakings directive). In Swedish law, the rules have been implemented through amendments to the law (1982:80) on employment protection (LAS) and law (1976:580) on co-determination in working life (MBL). LÄS MER

 5. 5. Den svenska modellen mellan hammaren och städet? - Regleringen av utstationerade arbetstagares villkor i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Daniel Standal; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; utstationering; EU-rätt; fri rörlighet för tjänster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fenomenet utstationering av arbetstagare på EU:s inre marknad regleras i såväl unionsrätten som i medlemsstaternas nationella arbetsrätt. Uppsatsen undersöker hur rättsutvecklingen sett ut på unionsnivå med avseende på regleringen utstationering av arbetstagare och hur denna rättsutveckling påverkat den svenska arbetsrätten. LÄS MER