Sökning: "attraktiva stadsrum"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden attraktiva stadsrum.

 1. 1. Viktiga funktioner och designfaktorer i resecentrum : Klimatanpassningar för subarktiskt klimat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Matilda Anttila; [2021]
  Nyckelord :Travel center; subarctic climate; winter; sustainable transport; attractive urban spaces; Resecentrum; subarktiskt klimat; vinter; hållbara transporter; kollektiva resor; attraktiva stadsrum;

  Sammanfattning : I Sverige finns en enighet om att kollektivtrafiken måste utvecklas om målsättningar för klimat och attraktiva städer ska kunna nås. Trafiksystemets utformning har i sin helhet stor betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling. Resecentrumen håller på att få en allt viktigare roll i stora som små städer. LÄS MER

 2. 2. Samspelet mellan en attraktiv stadsmiljö och en trygg och fungerande trafikmiljö : En fallstudie av konceptet Shared Space i Karlstads tätort

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Sandra Lithman; [2021]
  Nyckelord :Shared Space; trafik; attraktiv; samspela; trafiksäkerhet;

  Sammanfattning : Shared Space är ett begrepp som har dykt upp allt mer i stadsplaneringen. Shared Space är ett koncept som syftar till att skapa attraktiva stadsrum genom att integrera olika trafikantgrupper på en gemensam yta. LÄS MER

 3. 3. Arkitektoniska kvaliteter i ett arktiskt klimat : Ett gestaltningsförslag baserat på principer och strategier för klimatanpassat bostadsbyggande

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Sebastian Sjöström; [2019]
  Nyckelord :Arctic; Subarctic; Winter Cities; Northern Climate; Climate Adapted; Residential Building; Ar- chitecture; Architecture Quality; Urban Design; Kiruna; Arktisk; Subarktisk; Vinterstäder; Nord- ligt klimat; Klimatanpassad; Bostadsbyggande; Ar- kitektur; Arkitektonisk kvalitet; Urban design; Kiruna;

  Sammanfattning : Städer och samhällen har under det senaste seklet utvecklats och exploaterats längre norrut men med en avsaknad av ett tydligt arkitektoniskt formspråk anpassat för ett arktiskt och subarktiskt klimat. Somliga forskare hävdar att städer och byggnader i dessa klimat till stor del baseras på universella arkitektoniska och urbana principer, som egentligen är bättre lämpade i tempererade klimat. LÄS MER

 4. 4. Att skapa ett attraktivt stadsrum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Alice Lundström; Adrian Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Social hållbarhet; attraktivt stadsrum; arkitektoniska kvalitéer; hälsosam arkitektur; hållbar utveckling; Oskarshamn; Karlskrona.;

  Sammanfattning : Städer i Sverige utvecklas ständigt och samhällsplanerarna ställs inför nya utmaningar. Utvecklingen av dagens moderna städer formas av utmaningen att uppnå EU:s hållbarhetsprinciper. Detta ska göras genom att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina. LÄS MER

 5. 5. Krav på parkering vid byggande av flerbostadshus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ellen Andersson; [2018]
  Nyckelord :Parkering; parkeringsnorm; parkeringspolicy; flerbostadshus; mobilitetsåtgärder; mobilitets tjänster; mobilitetslösningar; mobility management; krav på tomt; Parking; parking norm; parking requirements; apartment building; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Förtätning är en stark stadsbyggnadstrend idag. Med förtätning av tätorter kommer behovet av att göra kompromisser, alla stadsbyggnadskvaliteter kan inte rimligen få plats inom samma yta. LÄS MER