Sökning: "avhjälpande"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet avhjälpande.

 1. 1. Principen att förorenaren betalar i EU - Betalar förorenaren verkligen? - En analys av principens utveckling med anledning av EU:s miljöansvarsdirektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kajsa Partoft; [2022]
  Nyckelord :Miljörätt; EU-rätt; internationell miljörätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Principen att förorenaren betalar är en central miljörättslig princip som innebär att den som orsakat en förorening eller miljöskada ska vara ekonomiskt ansvarig för att denna återställs eller saneras. Principen är emellertid svår att tillämpa i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Skolstress i grundskolan : Studie- och yrkesvägledares arbete och upplevelser kring elevers skolstress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Linnea Carles; Susanne Lindström; [2022]
  Nyckelord :Skolstress; studie- och yrkesvägledare; elevhälsoteam; grundskola; coping;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån studie- och yrkesvägledares upplevelser och erfarenheter utveckla kunskap om elevers skolstress i årskurs 7 – 9. Under rubriken bakgrund gör vi en genomgång av begreppet skolstress samt presenterar underlag till att psykisk ohälsa har ökat bland barn och ungdomar och att de ökade kraven i skolan tillsammans med ett ökat utbildningskrav är en bidragande faktor. LÄS MER

 3. 3. Efterbehandlingsansvar för förorenade områden: Ett arbete om hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Nyberg; [2022]
  Nyckelord :Miljörätt; Hållbar utveckling; Förorenade områden; Efterbehandlingsansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Miljöbalkens övergripande mål är att uppnå hållbar utveckling enligt balkens portalparagraf. Begreppet består av tre element: ekologisk, ekonomisk samt social hållbarhet. Hållbar utveckling ska genomsyra tillämpningen av hela balken. För att hållbar utveckling ska förverkligas krävs att underliggande delmål beaktas. LÄS MER

 4. 4. Åtkomst och återställande vid fel i entreprenaden : ett entreprenadrättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tony Löflund; [2022]
  Nyckelord :entreprenad; åtkomst; åtkomstarbeten; återställande; återställandearbeten; fel; avhjälpande; felavhjälpande; självhjälp;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att utreda förutsättningarna kring åtkomst- och återställandeåtgärder inom ramen för ett felavhjälpande. Uppsatsen avser att till-skapa en bild på grundval av den svenska rätten, dels i fråga om entreprenörens skyldighet att låta utföra åtkomst- och återställandearbeten, dels avseende bestäl-larens rätt att låta utföra motsvarande avhjälpandeåtgärder på entreprenörens be-kostnad. LÄS MER

 5. 5. Fallstudie om Prediktivt och Tillståndsbaserat Underhåll inom Läkemedelsindustrin

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Numan Redzovic; Anton Malki; [2022]
  Nyckelord :Reactive Maintenance; Preventive Maintenance; Condition-based Maintenance; Predictive Maintenance; Industry 4.0; Internet of Things; Simulation; Big Data; Big Data Analytics; Digital Twin; Artificial Intelligence; Cloud Storage; Maintenance systems; CMMS; ERP systems; EAM systems; SAP; IBM Maximo; SKF; SPM Instruments; Sensors; Analytics; Ventilations Systems; Shock pulse sensor; Vibration sensor.; Avhjälpande Underhåll; Förebyggande Underhåll; Tillståndsbaserat underhåll; Prediktiv underhåll; Industri 4.0; Internet of Things; Simulation; Big Data; Big Data Analys; Digital Tvilling; Artificiell Intelligens; Molnlagring; Cybersäkerhet; Underhållssystem; CMMS; ERP system; EAM system; SAP; IBM Maximo; SKF; SPM Instruments; Sensorer; Analys; Ventilationssystem; Stöt Pulsgivare; Vibrationsgivare.;

  Sammanfattning : Underhåll är en aktivitet som varje produktion vill undvika så mycket som möjligt på grund av kostnaderna och tiden som anknyts till den. Trots detta så är en väl fungerande underhållsverksamhet väsentlig för att främja produktionens funktionssäkerhet och tillgänglighet att tillverka. LÄS MER