Sökning: "barn kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 1578 uppsatser innehållade orden barn kultur.

 1. 1. "Alla är olika, men alla behövs, alla är viktiga"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Sand; Pernilla Andersson; [2024]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; förskollärare; inkludering; förskola; möjligheter; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra förskollärares upplevelser av möjligheter och utmaningar för inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Vi har genom semi-strukturerade intervjuer synliggjort vad åtta förskollärare upplever är utmaningar att inkludera barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 2. 2. Fotbollens potentiella fördelar i Idrott och Hälsa : En kvalitativ undersökning av användningen av fotboll i idrottsundervisningen

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Babak Nikseresht; Joakim Kupari; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och bidra till en ökad förståelse för hur lärare i idrott och hälsa ser på användandet av fotboll i undervisningen och dess påverkan på ungdomars personliga utveckling, samt diskutera hur denna förståelse kan vara relevant för lärarprofessionen. Utifrån studiens syfte besvaras följande forskningsfrågor: Hur ser lärare påanvändandet av fotboll inom ämnet idrott och hälsa? Samt på vilka sätt anser lärare att fotbollsom vald aktivitet i idrott och hälsa kan påverka ungdomars personliga utveckling? Metodvalet för denna studie utgår från en kvalitativ ansats. LÄS MER

 3. 3. “Det finns ju hallar och det finns ju hallar…” : Idrottslärares upplevelser om att bedriva en likvärdig undervisning utifrån skilda materiella förutsättningar.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Simon Rosshagen; Karl-Viktor Söderquist; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose and questions: The purpose of the study is to analyze physical education teachers' experiences of teaching with varying material conditions. Additionally, the study aims to explore how various material conditions are managed to ensure equivalent education. LÄS MER

 4. 4. Institutionella samtal med barn : En kvalitativ intervjustudie om hur yrkesverksamma inom socialtjänsten kommunicerar med barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nesli Yüksel; [2024]
  Nyckelord :institutionella samtal; kommunikation; självförståelse; barn; handläggare; lärande;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att fördjupa kunskapen för hur yrkesverksamma inom socialtjänsten kommunicerar med barn i ett institutionellt sammanhang. Metoden som användes var tematisk analys av semistrukturerade intervjuer. Analysen utgick från fem intervjuer och dessa undersöktes med analysbegrepp från det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 5. 5. Anknytning i förskolan : Hur förskollärare anser att de skapar förutsättningar för att de yngsta barnen ska kunna knyta an och känna trygghet under sin introduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ida Engvall; Nadia Fernström; [2024]
  Nyckelord :Anknytning; trygghet; introduktion; förhållningssätt; relationsskapande; tid;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes förskollärares perspektiv kring deras arbete med barns trygghet och anknytning samt vilka förutsättningar barnen ges till detta, kopplat till deras första introduktion i förskolan. Studien har en kvalitativ design och grundar sig på intervjuer med åtta förskollärare från fyra olika förskolor. LÄS MER