Sökning: "barnfridsbrott"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet barnfridsbrott.

 1. 1. Barnfridsbrott - ett stärkt skydd eller inte? : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av utredningsarbetet med barn som bevittnat våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Mikaela Carlström; Maja Sjökvist; [2023]
  Nyckelord :barnfridsbrott; barn som bevittnat våld i nära relation; utredningsarbete; handlingsutrymme; gräsrotsbyråkrati.;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka i vilken utsträckning lagändringen om barnfridsbrott har påverkat socialsekreterares utredningsarbete av barn och unga, hur socialsekreterarna upplever sitt handlingsutrymme med barn som bevittnat våld i nära relation samt om socialsekreterarna upplever några förbättringsmöjligheter inom arbetet. Fyra socialsekreterare verksamma inom utredning av barn och unga intervjuades. LÄS MER

 2. 2. Barnfridsbrottet – fördelar, nackdelar och ändamålsenlighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Kasper ter Vehn Lexell; [2023]
  Nyckelord :Straffrätt; barnfridsbrott;

  Sammanfattning : Barn som tar skada och lider men av att ha bevittnat våld och övergrepp mellan närstående har länge stått i skuggan av offren för de brott som de bevittnat. Senare tids forskning har visat att dessa barn kan ta stor och bestående skada av sina upplevelser, vilket lett bland annat till införandet av en särskild straffskärpningsgrund för brott begångna inför barn och möjligheten för barn som bevittnat brott att i vissa fall erhålla brottskadeersättning. LÄS MER

 3. 3. Barn har rätt att få sin röst hörd - Barnahusets arbete med barn som bevittnat våld mellan närstående

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Josefin Magnusson; Elin Stenlycke Fälteke; [2023]
  Nyckelord :Barnahus; witnessed violence; children s rights; social worker Nyckelord: Barnahus; bevittnat våld; barns rättigheter; socialarbetare; Social Sciences;

  Sammanfattning : Children are not only negatively affected by being exposed to violence themselves, but they are also affected by witnessing violence. For example, mental health issues and not getting the support that they need. LÄS MER

 4. 4. När barnens trygghet får vika – Om barnfridsbrottets närståenderekvisit

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Klara Alvunger; [2023]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal Law; Barnfridsbrott; Närståenderekvisit; Rättssäkerhet; Likabehandling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnfridsbrottet infördes för att stärka det straffrättsliga skyddet för barn som bevittnar brott mellan närstående. Även om rättsväsendet i och med den nya regleringen har fått verktyg att synliggöra och hjälpa dessa barn, finns en faktor som resulterar i en särbehandling av dem i rättstillämpningen. LÄS MER

 5. 5. Införandet av barnfridsbrott : Utmaningar och arbetspraxis för berörda yrkesgrupper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Natalie Abbaszadeh Astaraei; Måns Olsson Hedin; [2023]
  Nyckelord :Barnfridsbrott; Children witnessing family violence; Organizational theory; System theory; Barnfridsbrott; barn som upplever våld i familjen; organisationsteori; systemteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur införandet av barnfridsbrott påverkade några yrkesgrupper som arbetar med barn som upplever våld i familjen, samt om arbetet förändrades efter tillägget i 4 kap. 3 § Brottsbalken. LÄS MER