Sökning: "barnutredningar"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet barnutredningar.

 1. 1. "JAG ÄR JU BARNUTREDARE FÖR BARNEN, JAG ÄR INTE DET FÖR FÖRÄLDRARNA" : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare arbetar för att barn ska komma till tals och hur de upplever barns röster i utredningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ingeborg Nordh; Isabelle Garpås; [2019]
  Nyckelord :Barnsamtal; barns delaktighet; socialsekreterare; barnutredningar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur socialsekreterare på barn- och familjeenheter arbetar för att barn ska få komma till tals i deras utredningar samt socialsekreterarnas upplevelse om barnen kommer till tals. Studien är kvalitativ där data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Barns möjligheter till delaktighet : En intervjustudie om socialarbetares perspektiv på barnutredningar

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Shanya Said; Erika Nyqvist; [2019]
  Nyckelord :Socialsekreterare; delaktighet; barn; utredningar; möjligheter; svårigheter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för hur socialarbetare arbetar för att möjliggöra för barn att vara delaktiga i utredningar. Studien har genomförts med åtta semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma socialsekreterare i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Signs of Safety och barns delaktighet i utredningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Nina Espinoza-Eklund; Vanja Palmgren; [2017]
  Nyckelord :Signs of Safety; childrens´ participation; the ladder of participation; social constructivism; social worker.; Signs of Safety; barns delaktighet; delaktighetsstege; socialkonstruktivism; socialsekreterare.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka om metoden Signs-of-Safety kan öka barns delaktighet i barnutredningar gjorda av socialsekreterare. Frågeställningar är: - Hur reflekterar socialsekreterare som använder respektive inte använder Signs-of- Safety kring barns delaktighet i utredningar? Samt: - Varierar graden av delaktighet hos barn mellan utredningar där Signs-of-Safety används jämfört med utredningar där metoden inte används? Vi genomförde två stycken fokusgruppintervjuer med totalt tio socialsekreterare som arbetar med utredningar inom socialtjänsten, samt analyserade sju utredningar varav fyra var skrivna i en kommun som använde sig av Sign-of-Safety. LÄS MER

 4. 4. Vems röst går först? En kvalitativ litteraturstudie om hur barnperspektivet i BBIC tillämpas i praktiken vid barnavårdsutredningar hos socialtjänsten.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Helena Hammarström; Mia Brorsson; [2015-06-18]
  Nyckelord :​barnets bästa; barnets röst; barns delaktighet; barnperspektiv; BBIC; socialtjänsten;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att se hur barnperspektivet inom BBIC tillämpas ipraktiken vid socialtjänstens arbete med barnavårdsutredningar. För att besvara vårt syfte harvi använt oss av följande underfrågor; hur kommer barnperspektivet och barnens behov tilluttryck i våra valda publikationer, samt vilken hänsyn tas till barnets ålder och mognad utifrånderas möjlighet till deltagande? Vi har gjort en kvalitativ litteraturstudie där vi analyserat etturval av tidigare forskning vilka tar upp frågor som ligger i linje med vårt syfte och sompublicerats mellan åren 2001­2014. LÄS MER

 5. 5. Från fall till fall : En kvalitativ studie om socialsekreterares perspektiv på barns delaktighet i utredningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Malin Algotsson; Therese Gustafsson; Karin Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :social workers perspective; flexibility; relationship; influencing factors; child assessment; socialsekreterares perspektiv; flexibilitet; relation; påverkansfaktorer; barnutredning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur socialsekreterare resonerar kring barns delaktighet vid beslutsprocesser. Undersökningen är kvalitativ och baseras på halvstrukturerade intervjuer som har genomförts med elva socialsekreterare. Samtliga arbetar med barnutredningar i olika kommuner. LÄS MER