Sökning: "buddhism läromedel"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden buddhism läromedel.

 1. 1. Att Googla till upplysning : En analys av hur buddhismen framställs på webbsidorna NE.se, SO-rummet och Wikipedia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Dong Nguyen; [2020]
  Nyckelord :Buddhism; wikipedia; nationalencyklopedin; so-rummet; internet; framställning;

  Sammanfattning : Studier visar att allt fler elever använder internet för informationssökning till sina studier. En del webbsidor som SO-rummet och Nationalencyklopedin.se (NE.se) har som grund att vara komplement till läromedel i undervisningen, andra webbsidor som Wikipedia (svenska versionen) har som mål att endast förmedla kunskap. LÄS MER

 2. 2. Representation av hinduism och buddhism : En innehållsanalys av två läromedel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Margareta Segerdahl; [2020]
  Nyckelord :religionskunskap; tolkande religionsdidaktik; läromedel; läroböcker; hinduism; buddhism;

  Sammanfattning : One of the criteriums for the course Religionskunskap 1 in upper secondary school is that the religious education should highlight how world religions express themselves for individuals and groups in the present, in Sweden and abroad. This study aimed to examine how two teaching textbooks that are used in religious education achieve this criterium. LÄS MER

 3. 3. Jag skulle kunna vara mer av en förebild : Hur värdepedagogik används i samband med tre världsreligioner i religionskunskapsböcker för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Aron Liljeskog; [2019]
  Nyckelord :civic education; values education; textbooks; religious studies; religion – study and teaching; value-system; high school; islam; hinduism; buddhism; värdepedagogik; fostransuppdrag; värdegrund; läromedel; läroböcker; religionskunskap; gymnasieskolan; islam; hinduism; buddhism;

  Sammanfattning : Den svenska skolans fostransuppdrag, det vill säga att överföra värden som samhället anser vara viktiga till eleverna, är enligt de nu gällande styrdokumenten en viktig del av undervisningen. I läroböcker i religionskunskap skrivna för gymnasiet har dock detta uppdrag hamnat i skymundan. LÄS MER

 4. 4. Läromedelsanalys av hinduism och buddhism: Orientalism, genus och jämställdhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sarah Sörsäter; [2019]
  Nyckelord :Buddhism; genus; hinduism; jämställdhet; läromedelsanalys; orientalism; religionskunskap; vi- och dem-perspektiv;

  Sammanfattning : Läromedel i religionskunskap på gymnasiet kan vara problematiska att använda. Religionerna hinduism och buddhism framställs ofta som österländska religioner som avviker från den västerländska religiösa normen. Likaså brister många läromedel i genus- och jämställdhetsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Att utveckla förståelse om religion : En kvantitativ innehållsanalys med fokus på läroböckers framställning av substantiell och funktionell förståelse av religion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Christofer Olsson; Laura Matero; [2019]
  Nyckelord :religion; årskurs 4-6; läromedelsanalys; substantiell; funktionell; religionsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka, diskutera och problematisera i vilken utsträckning läroböcker i religionskunskap framställer substantiell och funktionell religionsförståelse om de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. I tidigare forskning har kvalitativa undersökningar genomförts i stor utsträckning för att analysera hur religioner, såsom kristendom och islam, framställs i läroböcker. LÄS MER