Sökning: "c socialt arbete kvalitativ textanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden c socialt arbete kvalitativ textanalys.

 1. 1. Människor och män – En studie om jämställdhetsarbete på förskolan i Göteborg bestående av tre delstudier, en textanalys, en kvantitativ- samt en kvalitativ undersökning

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petra Mossberg; Sara Frisell; [2010-08-12]
  Nyckelord :Jämställdhet; kön; genus; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Det finns sedan 1998, i läroplanen för förskolan, formuleringar som beskriver att förskolan har ett ansvar att främja jämställdhet samt att motverka traditionella könsroller bland barnen. Idag, tolv år senare, är dessa frågor dock anmärkningsvärt inte på något vis en självklarhet på förskolorna i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Gården förskolans stolthet - en textanalys av 19 förskolors Verksamhetspresentationer

  C-uppsats,

  Författare :Emily Gårdstedt; Johanna Vallin; [2010]
  Nyckelord :Natur; Utevistelse; Verksamhetspresentation; Texta;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Vi har valt att undersöka hur natur och barns utevistelse på förskolan presenteras i förskolors egnaverksamhetspresentationer på Internet. Syftet med denna undersökning var att belysa hur natur och utevistelsebeskrivs i förskolors verksamhetspresentationer. LÄS MER

 3. 3. Klienten ä(ge)r problemet. En diskursanalys om socionomstudenters beskrivningar av klienter

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Sundkvist; Kristofer Astemo; [2009-12-28]
  Nyckelord :Socialt arbete; Klient; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka och belysa socionomstudenters beskrivande av klienter. Studien har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt och syftar till att genom diskursanalys studera om och hur de benämningar av klienter, som vi kunde identifiera i valda c-uppsatser producerade på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs Universitet kan ses som en del av objektifierande diskurser. LÄS MER

 4. 4. BARNETS BÄSTA! Ett verktyg för pressen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lena Ledel; Pernilla Hedberg; Boris Larsson; [2008-02-06]
  Nyckelord :”barnets bästa”; socialtjänsten; kvalitativ textanalys; tidningsartiklar; pressen; journalistik;

  Sammanfattning : Begreppet ”barnets bästa” har lite olika betydelser beroende från vilket perspektiv man väljer att betrakta det. Vi blev intresserade av pressens skildring av ”barnets bästa” i de fall där socialtjänsten är involverad då det är denna bild som kommuniceras till allmänheten. LÄS MER

 5. 5. Trashanken, Offret och Hon som är som vi – En textanalys med diskursiv ansats av ett antal artiklar om hemlöshet i GP

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ann-Sofie Alf; [2008-01-09]
  Nyckelord :Diskurs; Hemlöshet; Social konstruktionism; Identitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka diskursen kring hemlöshet i Göteborgs-Posten utifrån ett antal utvalda artiklar samt att undersöka hur hemlöshet och hemlösa framställs i dessa artiklar. Uppsatsens frågeställningar lyder: Finns det i de utvalda artiklarna en dominerande diskurs kring hemlöshet och hur ser den i så fall ut? Hur beskrivs hemlöshet och hemlösa personer? Hur kan beskrivningarna påverka hemlösas identitet? Metoden som används i uppsatsen är kvalitativ textanalys med diskursiv ansats. LÄS MER