Sökning: "civil-militära relationer"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden civil-militära relationer.

 1. 1. Civil-militära relationer i komplexa fredsinsatser – ett organisationsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Martin Hammarström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The response to many on-going or emerging conflicts since the beginning of the 21st century has been different forms of multinational complex peace operations. Civil-military relations are a commonly studied field that traditionally has its focus on nations. LÄS MER

 2. 2. Från varningsklocka till säkerhetspolitiska beslutsunderlag : En beskrivande studie av relationen mellan den svenska militära underrättelsetjänsten och beslutsfattare på politisk nivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Johanna Hård af Segerstad; [2013]
  Nyckelord :Civil-militära relationer; militär underrättelsetjänst; underrättelseutredning; SOU 1976:19; SOU 1999:37; Samuel Huntington; Morris Janowitz; subjektiv kontroll; objektiv kontroll;

  Sammanfattning : Uppsatsen har som syfte att beskriva relationen mellan den svenska militära underrättelsetjänsten och beslutsfattare på politisk nivå. Utgående från Samuel Huntingtons och Morris Janowitz teorier om civil-militära relationer studerar jag 1974 och 1996 års underrättelseutredningar för att genom en jämförelse av dessa försöka beskriva relationen utifrån teorins etablerade begrepp imperatives och control, i denna studie översatta till fordringar och kontroll. LÄS MER

 3. 3. Civil-militära relationer - förutsättningar för samverkan

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Stefan Lagerlöf; [2011]
  Nyckelord :Describe; civil-military cooperation; civil-military relation; examine; central authorities; Beskriva; civil-militär samverkan; civil-militära relationer; undersöka; myndigheter;

  Sammanfattning : Civil-military relations – conditions for cooperationAbstract: Civil-military cooperation is a branch of current interest, both in studies and research. The importance has also increased after the government´s demands in a more developed and efficient coordination of national contribution to international peace support operations. LÄS MER

 4. 4. Homo Politicus vs Homo Civicus : hur utformar olika politiska system beslut om militärt våld och vilka militära effekter får det för den militära operationen?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Carl-Magnus R Svensson; [2009]
  Nyckelord :civil-Military relation; Falklands; Submarine; U137; power concept; decision-making; civil-militär relation; Falklands; ubåtsfrågan; U137 maktrelation; beslutsfattning;

  Sammanfattning : Beslutsfattning om militära våldsmedel varierar med en nations civil-militära mönster. Genom att teoretiskt använda maktbegreppet för att beskriva vilka normativa styrprinciper som formar den civil-militära relationen kan den också beskrivas. Teorin appliceras på Falklandskonflikten och Ubåtsincidenterna i Sverige under tidigt 80-tal. LÄS MER