Sökning: "coping stress KASAM"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden coping stress KASAM.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter avarbetsrelaterad stress : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Stina Celander; Isabelle Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Management; Nurses; Occupational stress.; Arbetsrelaterad stress; Hantering; Sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det intensiva och påfrestande arbetet inom hälso- och sjukvården visade sig kunna leda till arbetsrelaterad stress. En hög arbetsbelastning, personalbrist och överbeläggningar var orsaker som kunde öka stressen hos sjuksköterskorna. LÄS MER

 2. 2. En strimma ljus : En allmän litteraturöversikt om äldre individers reaktioner och behov av stöd vid förlust av livskamrat

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Elisabeth Sandvej Ahlstedt; [2020]
  Nyckelord :Loss; Companion; Aging; Elderly; Sorrow; Widow; Widower; SOC; Coping; Förlust; Livskamrat; Åldrande; Äldre; Äldrefrågor; Sorg; Änka; Änkling; KASAM; Hanteringsstrategi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad forskningen säger om äldre individers reaktioner och behov av stöd vid förlust av livskamrat. Som metod används en allmän litteraturöversikt. Som teori används Aaron Antonovskys begrepp KASAM, känsla av sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Dragkampen mellan klassrummet och fotbollsplanen : En kvalitativ studie av gymnasieelevers upplevelser och hantering av kombinationen elitidrott och studier

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Adam Lockner; Martin Ladan; [2020]
  Nyckelord :Ungdomsidrott; Studier; Stress; Hanterbarhet; Coping; Upplevelse; Resurser;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasieelever som studerar Nationell idrottsutbildning (NIU) upplever och hanterar kombinationen av studier och utövande av elitidrott. Detta genom att besvara frågeställningen, innehållandes två frågor: Hur upplever eleverna kombinationen av studier och elitidrott?; Vilka inre respektive yttre resurser har eller saknar eleverna för att hantera kombinationen av skola och elitidrott? Metod: Denna studie använder sig av en kvalitativ ansats med fenomenologisk inriktning som metod för tolkning av data. LÄS MER

 4. 4. Socialsekreterarnas upplevelser på hur utbildning har förberett dem på att hantera arbetsbelastning i sin profession samt hur arbetsbelastningen hanteras på plats i yrket- med fokus på beteendevetare och socionomer : En kvalitativ undersökning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Armina Ramic; Jasmina Sadoon; [2020]
  Nyckelord :Workload; social worker; behavioural science; stress; burnout; former education; KASAM; coping; coping mechanisms; sociology.; Arbetsbelastning; socialsekreterare; beteendevetare; socionom; stress; utbrändhet; utbildningsbakgrund; KASAM; Coping; copingstrategier;

  Sammanfattning : Socialsekreterarnas arbetsmiljö och arbetsbelastning har i flera år uppmärksammats i hopp om förbättring. Detta kan man finna i mängder forskningsstudier och andra rapporter, både från idag, tio år tillbaka och längre. LÄS MER

 5. 5. Socialarbetarens stresshantering : Konsekvenser, strategier och lösningar

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Catarina Willim; Tiina Norrgård; [2020]
  Nyckelord :Social worker; Stress; Stress management; Coping strategies; Defence mechanisms; Socialarbetare; Stress; Stresshantering; copingstrategier; försvarsmekanismer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur socialarbetare, som arbetar med att utföra bedömningar om direkt omplacering av ett barn eller ej, hanterar sin stress som kan uppstå i denna situation. Studien undersökte fem socialarbetare uppfattningar om stresshantering genom semistrukturerade intervjuer med både socialarbetare och teamledare. LÄS MER