Sökning: "deprofessionalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet deprofessionalisering.

 1. 1. Sociala medier och fotbollsjournalistik : En kvalitativ studie av svenska fotbollsjournalisters användning av sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Fredrik de Ron; Ludwig Falkenborg; [2023]
  Nyckelord :Sociala medier; Twitter; Journalistik; Fotbollsjournalistik; Media;

  Sammanfattning : Sedan dess tillkomst på sent 1990-tal har sociala medier revolutionerat kommunikations- och interaktionsmönster mellan individer, och till följd påverkat och förändrat diverse yrkesområden. Detta examensarbete utforskar sociala mediers roll inom den svenska fotbollsjournalistiken. LÄS MER

 2. 2. Revisionsbranschen i förändring : En analys av vilket avtryck som förändrade utbildnings- och kompetenskrav lämnat på revisorsprofessionen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Johanna-Louise Berglund; Emma Sjögren; [2023]
  Nyckelord :Profession; Audit; Auditor; Professionalization; Professional identity; Profession; Revision; Revisor; Professionalisering; Professionsidentitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisorsprofessionen har under senare år präglats av ökade kompetenskrav, där Revisorsinspektionen har försökt att framkalla en bredare kompetensbas genom att lätta på revisorernas utbildningskrav. En profession som utsätts för förändringar kan riskera att deprofessionaliseras genom att förlora utmärkande kännetecken, förtroende, auktoritet, kompetens och status. LÄS MER

 3. 3. Lärares upplevelser av anpassningar i SO-undervisningen i åk 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Jennifer Rasovic; Johanna Rasmussen; [2023]
  Nyckelord :Anpassningar; deprofessionalisering; fenomenologi; geografi; heterogenitet; historia; lågstadiet; lärares upplevelser; professionalisering; profession; religion; samhällskunskap; semi-strukturerad intervju; SO; åk 1-3.;

  Sammanfattning : Denna studie omfattar dels hur lärare beskriver sitt arbete med elevanpassningar i SO- undervisningen, men även hur lärare upplever arbetet med elevanpassningarna. Syftet är att visa hur lärare kan arbeta för att anpassa sin SO-undervisning utifrån ett heterogent klassrum men också att visa hur lärare känner inför detta uppdrag och hur förändringar i läraryrket kan ha påverkat dessa känslor. LÄS MER

 4. 4. Teknik bland journalister - en generationsfråga eller en fråga om teknologisk determinism? : En kvalitativ intervjustudie om hur journalister förhåller sig till teknik utifrån olika lång arbetslivserfarenhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Gösta Larsen; Daniel Paprocki; [2021]
  Nyckelord :journalistrollen; dagstidning; professionalisering; deprofessionalisering; teknikutveckling och medieutveckling;

  Sammanfattning : Journalistbranschen befinner sig i ständig förändring och har genomgått en oerhört omfattande utveckling under lång tid. Både journalistiken och journalisterna påverkas av ett ökande teknikfokus, där webbpublicering är det centrala och där medierna konkurrerar med människors uppmärksamhet i allt större utsträckning. LÄS MER

 5. 5. New Public Management i Svenska Förskolar : En kvalitativ studie om den organisatoriska strukturens påverkan inom kommunala- och fristående förskolor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Emily Singh; Julia Lotokova; [2020]
  Nyckelord :New Public Management; Organization; Documentation; Deprofessionalization; Administration; Quality and Performance Management; New Public Management; Organisation; Dokumentation; Deprofessionalisering; Administration; Kvalitet- och resultatstyrning;

  Sammanfattning : The public sector is today based on the reform, New Public Management, which was created to increase quality. The reform has forced the possibility of measurability in the public occupation. Measurability has also created marketing competition, which has also resulted in the emergence of privatization in the public sector. LÄS MER