Sökning: "direktupphandlingsgräns"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet direktupphandlingsgräns.

  1. 1. De grundläggande rättsprinciperna vid direktupphandling : HFD 2018 ref. 60 och EU-rätten

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Elias Lignell; [2022]
    Nyckelord :public procurement; government procurement; direct award; Sweden; general principles; legal principles; EU law; primary law; CJEU; ECJ; certain cross-border interest; threshold; gold plating; procedure; competition; low value; contract; offentlig upphandling; upphandlingsrätt; LOU; LUF; direktupphandling; grundläggande rättsprinciper; grundläggande principer; allmänna principer; upphandlingsrättsliga principer; principer för direktupphandling; upphandlingsprinciperna; HFD 2018 ref. 60; EU-rätt; primärrätt; överskjutande implementering; bestämt gränsöverskridande intresse; kravet på insyn; likabehandlingsprincipen; icke-diskriminering; proportionalitetsprincipen; öppenhetsprincipen; konkurrensprincipen; olikbehandling; likabehandling; nationella principer; frivillig annonsering; direkttilldelning; icke-direktivstyrd; direktupphandlingsgräns; tröskelvärde; lågt värde; anbudsinfordran; konkurrensutsättning; icke-konkurrensutsatt; 19 a kap; 19 a kap. 8 §; rättsmedel; överprövning; sociala tjänster och andra särskilda tjänster; obligatoriska krav; sammanblandning; EUF-fördraget; FEUF; EU-domstolen; EU-rättslig metod; rättsdogmatisk metod; effet utile; teleologisk tolkning; affärsmässighet; handlingsfrihet; rättssäkerhet; korruption;

    Sammanfattning : This thesis examines the general principles in European Union (EU) public procurement law, as they apply to Swedish direct awards of low value, outside the scope of the EU procurement directives. A combination of Swedish and EU legal methodology is used to investigate two overarching themes. LÄS MER