Sökning: "diskurs hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden diskurs hälsa.

 1. 1. "Om ingen fröken ser så är det ju okej!" : Hur styrning, makt och normer bidrar till att konstruera barn som subjekt i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Malin Johansson Bröms; Viktor Långdahl; [2021]
  Nyckelord :avvikelse; diskurs; förskola; makt; motstånd; normalitet; normer; styrning;

  Sammanfattning : Förskolan som utbildning och pedagogisk verksamhet är både komplex och mångfasetterad. Här ingår individer i ett kontinuerligt samspel och förskolans personal har som uppdrag att se till både individ och grupp, samtidigt som arbetet genomförs i enlighet med förskolans styrdokument. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares berättelser om digitalisering och digitala verktyg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Liza Ekersund; [2021]
  Nyckelord :Digitala verktyg i förskolan; Narrativ analys; Diskurs; Föreställningar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra till kunskap om förskollärares föreställningar och diskurser om digitalisering och digital teknik samt hur dessa påverkar tillämpningen av digitala verktyg i förskolan. Studiens genomförande består av insamling av förskollärares skriftliga livsberättelser om digitalisering och digitala verktyg i förskolan. LÄS MER

 3. 3. “What Is the 'Problem' Represented to Be?” - A thematic discourse analysis of six reports on the human rights abuses and lived effects of LGBTQIAP+ persons in Sri Lanka

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Clara Nishani Holm; [2021]
  Nyckelord :LGBTQIAP ; Sri Lanka; WPR; NGO reports; discourse; gender; sexual orientation; human rights; penal code; representation; Social Sciences;

  Sammanfattning : NGOs are influential actors in world politics and development efforts. During the last decade increasing numbers of NGOs, international and national, have been reporting on the violations of the human rights of LGBTQIAP+ persons and the challenges these people face in their lives. LÄS MER

 4. 4. NÄR PROFESSIONELLA TALAR OM “BARNETS BÄSTA” : EN DISKURSANALYTISK STUDIE

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Shahad Yahya; [2021]
  Nyckelord :Barnets bästa; barnperspektiv; diskurs; foucauldiansk diskursanalys.;

  Sammanfattning : Barnets bästa och barnperspektiv är centrala begrepp inom Barnkonventionen som blevsvensk lag den 1 januari 2020. Studiens syfte är att studera socialsekreterares ochfamiljebehandlares konstruktioner av barnets bästa och barnperspektiv för att kunnaidentifiera vilka diskurser som omger professionellas tal. LÄS MER

 5. 5. "Jag vill inte vara en tjej". : Förskolebarns verbala uttryck av genuskonstruktioner i den fria leken

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Josefin Stenlund; [2021]
  Nyckelord :diskurs; genus; konstruktion; könsmönster; lek;

  Sammanfattning : Studien kartlägger och problematiserar på vilka sätt förskolebarn uttrycker sina genuskonstruktioner verbalt i den fria leken. Detta med utgångspunkt i att tidigare forskning (Hjelmér, 2020; Eidevald, 2009; Vetenskapsrådet, 2008) uttryckt att förskolan reproducerar stereotypiska könsmönster där leken ses som en av de mest könsstereotypiska situationerna. LÄS MER