Sökning: "egenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 8116 uppsatser innehållade ordet egenskaper.

 1. 1. Triage på akutmottagningen – en litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter & strategier samt faktorer som påverkar processen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erina Nilsson; Mathilda Roos; [2022-01-19]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Erfarenhet; Triage; Akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: På en akutmottagning bedrevs akutsjukvård och omhändertagande för patienter som inkommit på egen hand eller via ambulans. Bedömning och behandling utövades av olika sjukvårdsprofessioner där bland annat sjuksköterskor hade en central roll i första bedömningen. LÄS MER

 2. 2. Den eftertraktade medarbetaren, man eller kvinna? - En kvantitativ undersökning av de egenskaper som arbetsgivare söker i socionomer ur ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Carolina Kostic Ahlin; Therese Andersson; [2022]
  Nyckelord :Characteristics; gender norms; labor market; leadership; social workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine whether employers maintain the stereotypical gender norms in their recruitment of employees. The case that we were interested in examining was the recruitment of social workers in Sweden. LÄS MER

 3. 3. ”Är det en han eller hon?” En kvalitativ studie om hur genus framställs i barnlitteratur samt hur barn och förskollärare samtalar om kön under boksamtal.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Backlund Agnes; Dagermark Hanna; [2022]
  Nyckelord :Genus; kön; femininitet; maskulinitet; barnlitteratur; normkreativitet;

  Sammanfattning : Syn på genus är något som formas i både hem och förskola. Både människor, material och miljöer påverkar individens uppfattning och syn gällande sin egen identitet och andras. Barn påverkas tidigt av rådande normer i samhället på olika vis. LÄS MER

 4. 4. Stallet, två äpplen höga tjejer och 600 kilo eventuell panik. : En kvalitativ studie om svenska kvinnliga chefers bakgrund och deras berättelser om tiden som ung hästtjej

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Caroline Gissberg; Mikaela Sandqvist; [2022]
  Nyckelord :Fostran; Stallkultur; Interaktion; Socioekonomiska kapital; ledarskap.;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar ämnet stallet som fostrande miljö för svenska kvinnliga chefer, genom de interaktioner som beskrivs som relevanta för yrkeslivet. I studien undersöks även om de socioekonomiska kapitalen påverkat och påverkats av vistelsen i stallmiljön och yrkeslivet. LÄS MER

 5. 5. Arbete utan ansikte : En intervjustudie om hur distansarbete påverkat HR-arbetares interaktioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Hägglund; Fanny Paulsen; [2022]
  Nyckelord :Distansarbete; HR; interaktion; roller; relationer; interaktionsritualer; främre region; bakre region.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi hur pandemin har påverkat Human Resources-arbetares (HR) interaktioner i arbetet. Genom intervjuer har vi undersökt det ökade distansarbetets påverkan på relation till kollegor, samt upplevelsen att ha hemmet och arbetet på samma plats. LÄS MER