Sökning: "entreprenad uppföljning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden entreprenad uppföljning.

 1. 1. Kommunala beställares kontraktsstyrning av äldreboenden på entreprenad

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Emma Spånberg; [2015-03-02]
  Nyckelord :privatisering; utkontraktering; kontraktstyrning; äldreomsorg; kvalitet; upphandling; offenlig sektor; styrning;

  Sammanfattning : Under de senaste tjugo åren har det blivit vanligt att välfärdstjänster såsom äldreomsorgläggs ut på entreprenad. Kritiker hävdar ofta att uppdagade fall av kvalitetsbristeri samband med att äldreboenden har övergått i privat regi, talar för attäldreomsorg tillhandahålls bäst när produktionen sker av offentliga utförare. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsägares kontroll och uppföljning av verksamhet utlagd på entreprenad : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnéa Renck; Shi Li Zhang; [2013]
  Nyckelord :fastighetsägare; kontroll; outsourcing.;

  Sammanfattning : SammanfattningOm en fastighetsägare implementerar outsourcing i företaget finns risk för att kontrollen över den outsourcade verksamheten går förlorad. Brister i kontroll gör det svårt för fastighetsägare att mäta om de efterfrågade och avtalade tjänsterna har uppnåtts eller inte. LÄS MER

 3. 3. Från vaggan till graven, den offentliga förvaltningens roll i livets slutskede - Uppföljning av äldreboenden på entreprenad i fallet Lunds kommun

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Melissa Frödin; Katja Hedgren; [2012]
  Nyckelord :Offentliga verksamheter på entreprenad; äldreboenden; uppföljningar; utvärderingsmodeller; Lunds kommun; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under slutet av 2011 uppmärksammades skandaler inom äldreboenden som var offentliga men låg på entreprenad. Bristen av kvalitet blev ett omdebatterat ämne och de kommunala uppföljningarna som är till för att garantera en viss standard likaså. LÄS MER

 4. 4. Utförande och upphandling av brounderhåll : En studie av Stockholms stads broar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Fredric Olsson; Jakob Fredén; [2012]
  Nyckelord :Maintenance; bridges; procurement; contractor; Underhåll; broar; upphandling; entreprenad;

  Sammanfattning : Trafikkontoret i Stockholm har en viktig uppgift i att förvalta de drygt 800 brokonstruktioner som är en vital del av stadens infrastruktur. En utmaning inför framtiden blir att tackla det ökade underhållsbehovet som en följd av ett åldrande brobestånd och ökad trafikbelastning. LÄS MER

 5. 5. Förvaltning av kommunägda skogar i Uppsala län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Nicklas Bergström; [2012]
  Nyckelord :Kommunägd skog; tätortsnära; planering; skötsel; upphandling; uppfölning.;

  Sammanfattning : Detta är en intervjustudie om skoglig förvaltning inom Uppsala läns kommuner med fokus på planering, skötsel, kompetens, upphandling och uppföljning. Studien visar att det saknas bra planeringsverktyg och de som finns används generellt passivt, skötseln i den tätortsnära skogen är anpassad, den formella skogliga kompetensen är låg, upphandling sker som ramavtal och direkt-upphandling samt utlämnad entreprenad följs upp i någon form. LÄS MER