Sökning: "försöksdesign"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet försöksdesign.

 1. 1. Metodik som använts i vetenskapliga studier om mjölkproduktion där ko och kalv hållits tillsammans

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sara Pihl; [2018]
  Nyckelord :digivning; maskinmjölkning; mjölkko; försöksdesign; kalvhållning;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att i detalj beskriva metodiken för studier där kalven i olika mån fått dia sin mamma. De nio granskade artiklarna har som gemensam nämnare att alla kalvar haft tillgång till att få dia sin mamma och att korna dessutom mjölkats i ett maskinmjölkningssystem. LÄS MER

 2. 2. En experimentell studie av styrkepotentialen vid SCA Munksunds kraftlinertillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tina Hortlund; Mikaela Öhrvall; [2017]
  Nyckelord :Sex Sigma; DMAIC; Förbättringsarbete; Kvalitetsutveckling; SIPOC; Orsak-verkan diagram; SCA; Fullständiga faktorförsök; Försöksplanering; Försöksplan; Försöksdesign; EVOP; Evolutionary Operation; Besparingspotential; Pappersmaskin; Styrkepotential; SCT-CD; Sprängstyrka; Six Sigma; Duglighetsmått; Duglighetsindex; Kvalitetsarbete; Problemlösningsmetodik; Experiment; Autokorrelerad data; Regressionsanalys; Minsta kvadratmetoden; Variansanalys; ANOVA; Statistiska metoder; Statistiska verktyg; Processkännedom;

  Sammanfattning : Industrial manufacturing companies are working in a greater extent than before to optimize processes as well as reduce variation to build in quality in their products. SCA Munksund produces kraftliners with high variability for the strength measurements bursting strength and SCT-CD, together called strength potential. LÄS MER

 3. 3. Intraartikulär behandling med hyaluronan vid osteoartrit hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Matilda Axelsson; [2016]
  Nyckelord :hyaluronan; häst; osteoartrit; behandling; studiedesign; horse; osteoarthritis; treatment; study design;

  Sammanfattning : Osteoartrit är en vanligt förekommande degenerativ ledsjukdom hos häst som kan behandlas på flera olika sätt. Det är viktigt att de behandlingsmetoder som används är väl fungerande och baseras på god vetenskaplig praxis. LÄS MER

 4. 4. Mesatorrhalt

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Andre Flodin; [2014]
  Nyckelord :Mesatorrhalt; mesafilter; försöksdesign;

  Sammanfattning : AbstractDegree thesis Solid content in Lime Mud By Andre Flodin Process operator program – Umeå University 17/6 – 2014 Pages: 21A thesis was made on Billerudkorsnäs production unit in Karlsborg where lime kiln in the causticising department of chemical recovery plant does not meet the required production. Causticising department is the final step in the chemical recycling unit. LÄS MER

 5. 5. Situation awareness, kognitiva system och försöksdesign- Att kombinera kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mauricio Loyola; [2004]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Situation Awareness SA ; Distributed Cognition DC ; kognitiva system; kvalitativa metoder; kvantitativa metoder; Etnografi; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka, utifrån en etnografisk och kvalitativ ståndpunkt, möjligheten till att utöka kunskapen om Situation Awareness (SA). Forskning inom området har länge präglats av ett kvantitativt förhållningssätt vilket anses ha missgynnat och till en viss del hindrat alternativa kvalitativa forsningsansatser för att studera detta intressanta fenomen. LÄS MER