Sökning: "förskolans arbetssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 459 uppsatser innehållade orden förskolans arbetssätt.

 1. 1. Hur kan läsmaterial påverka barns språkutveckling? : En studie om undervisning och miljöns möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Annsofi Robertsson; Sofia Dahl; [2022]
  Nyckelord :undervisning; språkutvecklingsmiljö; läsmaterial; läsandets cirkel;

  Sammanfattning : I nuvarande läroplan för förskolan, Lpfö18, står att läsa att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barns språk genom undervisning och en miljö som påverkar språkutvecklingen positivt (Skolverket, 2018, s. 8). LÄS MER

 2. 2. En studie om hur förskollärare arbetar och förhåller sig till kulturella skillnader, för att bidra till kulturell jämlikhet, inom förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Marika Brodin; Jonna Snell; [2022]
  Nyckelord :det sociokulturella perspektivet; interkulturalitet; interkulturellt förhållningssätt; mediering; mångkulturalitet; mångkulturellt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskollärare, yrkesverksamma på mångkulturella förskolor, arbetar och förhåller sig till kulturella skillnader för att bidra till kulturell jämlikhet inom förskolans verksamhet. Studien bygger på en kvalitativ studie där vi intervjuade två förskollärare från två skilda avdelningar på en förskola i en mellanstor stad. LÄS MER

 3. 3. Språklådorna : En språkfrämjande arbetsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Josefin Storm; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; Språkfrämjande aktiviteter; språkutvecklande arbetsmaterial sociokulturellt perspektiv; sociokulturellt perspektiv; språklådor; stöttning;

  Sammanfattning : Människor behöver ha språk för att klara av att kommunicera med andra individer. Det är ett faktum som lyfts fram i det sociokulturella perspektivet. Språk är en viktig del för att klara skolans alla uppgifter, samtal och situationer. LÄS MER

 4. 4. Arbete med flerspråkiga barn i förskolan : Förskollärarnas förhållningssätt till ett språkutvecklande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rita-Marie Habib; Sonja Kuprin; [2022]
  Nyckelord :flerspråkighet; inkludering; språkutveckling; pedagoger; förhållningssätt; modersmål; förskola;

  Sammanfattning : Flerspråkigheten ökar i Sverige och därmed ökar även antalet flerspråkiga barn i förskolan. Forskning har visat på att vart femte barn i förskolan är flerspråkigt och talar ett annat modersmål än svenska i hemmet. LÄS MER

 5. 5. Språkutvecklande arbetssätt i förskolan : En kvalitativ studie om olika arbetssätt för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jovanka Arsic; Anisa Mohamud; [2022]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; barn; språkutveckling; redskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Inledning  Studiens fokus är förskollärares beskrivning om det språkutvecklande arbetet med flerspråkiga barn. Förskolan är idag präglad av mångfald av språk och allt större krav ställs på förskolorna. Enligt Skolverket (u.å) ska förskolan aktivt främja barnens språkutveckling. LÄS MER