Sökning: "fallstudie demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade orden fallstudie demokrati.

 1. 1. Kampen för demokrati i Myanmar : En fallstudie angående Myanmars politiska transition 2015 och varför demokratin inte lyckats få fäste i landet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Claes Sköld; [2021]
  Nyckelord :Transition; Contextual; Demokrati; Auktoritär; Regim; Aung San Suu Kyi; Militär; Militärjunta; Praetorian; Kupp;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is going to be about understanding how the transition in Myanmar happened in 2015, when the democratic party and Aung San Suu Kyi won the general election and assumed power. And understanding why the democratic ideology didn’t take root during the period 2015 - 2021 when the democratic party and Aung San Suu Kyi led the country. LÄS MER

 2. 2. Medborgardialoger – demokratisering för politisk jämlikhet? : En fallstudie av medborgardialoger i två svenska kommuner som uttryck av deliberativ demokrati

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Julia Lundin; [2021]
  Nyckelord :Political participation; political equality; citizen dialogues; municipalities; deliberative de-mocracy; local democracy; inclusion; participation; argumentation; transparency; decision-making influence.; Politiskt deltagande; politisk jämlikhet; medborgardialoger; kommuner; deliberativ demo-krati; lokal demokrati; inkludering; deltagande; argumentation; transparens; beslutspåver-kan.;

  Sammanfattning : Rätten till politisk delaktighet skapar möjligheter för medborgare att göra anspråk på sina mänskliga rättigheter, och därmed möjliggör för medborgare att påverka sina levnadsförhållanden. Frånvaron av möjligheter till att delta och att kunna påverka beslut är därmed ett betydande rättighetsproblem. LÄS MER

 3. 3. Medborgarförslag i Östersund kommun : En experimentell jämförande studie om medborgarförslag och e-medborgarförslaginom samma kommun.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Jimmy Björklund; [2021]
  Nyckelord :Petitions; e-petitions; citizen participation; deliberative democracy; quasiexperiments; political majority; gender; Östersund municipality.; Petitioner; e-petitioner; medborgarförslag; deliberativ demokrati; kvasiexperiment; politisk majoritet; kön; Östersund kommun.;

  Sammanfattning : This case study has looked at the significance transition from petitions to e-petitions has have for the proportion of approved proposals in the municipal council within Östersund municipality. The study has used a deliberative approach to how conversations are conducted between institution and citizen, this has been tested using a quasi-experiment and included a comparison with an after-before scenario with petitions and possible effects within different social groups that can be affected. LÄS MER

 4. 4. Polen, en demokratisk tillbakagång? : En kvalitativ fallstudie av Polens demokrati utifrån fem interaktiva arenor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Gabriel Hallberg; [2021]
  Nyckelord :Konsolidering; Demokrati; Polen; PiS; Arenor; Linz Stepan;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine the Republic of Poland and to what extent the country meets Linz and Stepan´s five arenas of a consolidated democracy which are as follows; Civil society, Political society, Rule of law, State apparatus and Economic society. The application of these five arenas on Poland are due to the political changes that have occurred since the year 2015 when PiS and Andrzej Duda formed a government. LÄS MER

 5. 5. Social innovation och demokrati: En kvalitativ fallstudie av sociala innovationer som governance och förhållandet till demokrati

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Medion Kabashi; [2021]
  Nyckelord :Social innovation; Governance; Democracy; Democratic process;

  Sammanfattning : This thesis focuses on analyzing social innovations like governance and with a democracy perspective. What the process in social innovation looked like and to what extend are they democratic. To fulfill the purpose of the study, two cases of social innovation have been selected. LÄS MER