Sökning: "family counseling"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden family counseling.

 1. 1. Skillnaden mellan psykoterapi och familjerådgivning : En kvalitativ intervjustudie av hur legitimerade psykoterapeuter beskriver skillnaden på psykoterapi och familjerådgivning som metod.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Pia Ringeborn; [2022]
  Nyckelord :Psychotherapy; family counseling; client record obligation; Psykoterapi; familjerådgivning; dokumentationsskyldighet;

  Sammanfattning : Professionella inom familjerådgivningen och legitimerade psykoterapeuter lyderunder olika lagstiftningar vad avser journalföring. När legitimerade psykoterapeuter ärverksamma inom kommunal familjerådgivning behöver de hålla isär när de utför psykoterapioch inte. LÄS MER

 2. 2. centre for Vulnerable Youth

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Claudia Iovita; [2022]
  Nyckelord :architecture; homeless; vulnerable; home; youth; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The present thesis explores the wide definition of homelessness and its complexity as a social phenomena. It is a very complex and multidirectional problem linked to individual, interpersonal, and socioeconomic factors. LÄS MER

 3. 3. Familjefunktion efter familjerådgivning:En jämförelse mellan traditionell familjerådgivning och familjerådgivning med Feedback Informerad Terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Ina Kurspahic; [2022]
  Nyckelord :Couples counseling; Family function; Feedback Informed Therapy FIT ; SCORE-15; Familjerådgivning; Familjefunktion; Feedback Informerad Terapi FIT ; SCORE-15;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka om skattad familjefunktion påverkades av parsamtal på familjerådgivning och om det förelåg någon skillnad i behandlingsutfall mätt med SCORE-15 beroende på om deltagarna gått i sedvanlig familjerådgivning eller familjerådgivning med inkludering av Feedback Informerad Terapi (FIT). Åttiotvå deltagare skattade familjefunktion vid inledning av familjerådgivningen. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar kvinnors beslut om intrauterina preventivmedel : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marie Gimnes; Julia Wagner; [2021]
  Nyckelord :women; contraception; intrauterine contraceptives; IUD; factors; use; systematic literature review; kvinnor; antikonception; intrauterina preventivmedel; IUD; faktorer; användning; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Kvinnor har länge använt olika metoder för att skydda sig mot graviditet. Omkring 1,1 miljarder kvinnor världen över är i behov av preventivmedelsrådgivning och familjeplanering. Ett av de vanligaste reversibla preventivmedlen är intrauterina preventivmedel. Det är ett säkert preventivmedel och ett allt mer populärt sådant. LÄS MER

 5. 5. Bidragande faktorer till valet av LARC vid strukturerad preventivmedelsrådgivning på ungdomsmottagning : Klusterrandomiserad kontrollerad interventionsstudie i Stockholms län

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Thored; Freja Wikström; [2021]
  Nyckelord :Contraceptive agents; Contraceptive devices; Counseling; Long-Acting Reversible Contraception; Nurse midwives; Youth clinics.; Antikonception; Barnmorskor; Barriärpreventivmedel; Långverkande reversibla preventivmetoder; Rådgivning; Ungdomsmottagningar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors behov av modern familjeplanering är inte tillgodosett. Samhällsekonomiska vinster finns att hämta om fler använder långverkande reversibla preventivmedel (LARC), i stället för mindre effektiva kortverkande metoder. LÄS MER