Sökning: "flexibla arbetstider"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden flexibla arbetstider.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av att återgå i arbete efter föräldraledighet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :My Nyman; Kajsa Söderström; [2020]
  Nyckelord :maternity leave; parenthood; return to work; social support; work-life balance;

  Sammanfattning : För kvinnor som varit föräldralediga under en längre period kan upplevelsen att återgå i arbete kräva flertalet omställningar och omprioriteringar för att få arbete och familj att gå ihop. Studiens syfte var att undersöka kvinnors upplevelse av att återgå i arbete efter föräldraledighet. LÄS MER

 2. 2. Anställdas upplevelse av hur dagens gränslösa digitala arbete förskjuter balansen mellan privatliv och arbetsliv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Emma Lindell; Josefin Stolt; [2019]
  Nyckelord :Work-life balance; Work-life boundary; Permanent availability; ICT; Work-life balance; gränsdragning mellan privatliv och arbetsliv; ständig tillgänglighet; digitalisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om och hur anställda upplever att dagens gränslösa digitala arbete förskjuter balansen mellan privatliv och arbetsliv. Genom en kvalitativ metod utgick studien från åtta semistrukturerade intervjuer som genomfördes på ett företag beläget i Mellansverige. LÄS MER

 3. 3. “Jag hinner aldrig igenom min 'to do'-lista” : En dagboksstudie om hur heltidsanställda med flexibelt arbete använder sin tid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Cecilia Bergqvist; Larglinda Sopaj; [2019]
  Nyckelord :flextime; flexible work; overtime; work-life conflict; boundaryless work; time; time management; flextid; flexibelt arbete; övertid; work-life conflict; gränslöst arbete; time; time management;

  Sammanfattning : Titel: “Jag hinner aldrig igenom min ‘to do’-lista” Undertitel: En dagboksstudie om hur heltidsanställda med flexibelt arbete använder sin tid Författare: Cecilia Bergqvist och Larglinda Sopaj Handledare: Jean-Charles Languilaire Nivå: Kandidatuppsats inom företagsekonomi, vårterminen 2019 (15 hp) Nyckelord: flextid, flexibelt arbete, övertid, work-life conflict, gränslöst arbete, time, time management Forskningsfråga: Hur använder heltidsanställda med flexibelt arbete sin tid? Syfte: Att beskriva hur heltidsanställda med flexibelt arbete använder sin tid. Metod: Studien bygger på ett praktiskt problem med begränsad tidigare forskning om ämnet. LÄS MER

 4. 4. Förändringar av resandet i rusningstrafiken - En studie av förändringen i andelen resande över tiden i rusningstrafik i Skånes regionala tågtrafik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Sophie Gunsjö; [2019]
  Nyckelord :Traffic; Public Transport; Trains; Congestion; Peak hour; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kollektivtrafik är ett bra sätt för människor att resa mer socialt och miljövänligt. Det är därför viktigt att ha ett välfungerande system för kollektivtrafik. En stor del av det är att de pendlare som reser med tåg har en bra upplevelse. LÄS MER

 5. 5. Påverkar arbetstider välmående? - en kvantitativ studie om sambandet mellan upplevd flexibilitet av arbetstider och självskattat psykiskt välmående

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emilia Perkman; Sara Tonhede; [2019]
  Nyckelord :Upplevd flexibilitet; arbetstider; psykiskt välmående; arbetsliv; flexibla arbetstider; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine the relationship between perceived flexibility of working hours and self-reported mental well-being. This due to the fact that some studies have found that flexibility in working hours was beneficial for mental well-being, while others have found the opposite. The method was a cross-sectional survey. LÄS MER