Sökning: "flexibla arbetstider"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden flexibla arbetstider.

 1. 1. Flexibel arbetstids påverkan på hälsan

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Emilia Hedin; [2020]
  Nyckelord :djupintervju; flexibelt; ohälsa;

  Sammanfattning : Under 1980-talet började det fokuseras allt mer på arbetsmiljön. Detta innebar en djupare inblick i den psykosociala aspekten av arbetet vilket i sin tur ledde till ökad trivsel, bättre psykisk hälsa och lägre personalomsättning. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av att återgå i arbete efter föräldraledighet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :My Nyman; Kajsa Söderström; [2020]
  Nyckelord :maternity leave; parenthood; return to work; social support; work-life balance;

  Sammanfattning : För kvinnor som varit föräldralediga under en längre period kan upplevelsen att återgå i arbete kräva flertalet omställningar och omprioriteringar för att få arbete och familj att gå ihop. Studiens syfte var att undersöka kvinnors upplevelse av att återgå i arbete efter föräldraledighet. LÄS MER

 3. 3. Hur skapas en hälsofrämjande arbetsplats på ett lärosäte? : En kvalitativ studie utifrån lärarnas upplevelser av den sociala och organisatoriska hälsan på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Kristina Budai; Marcus Norberg; Nicoleta Iordache; [2020]
  Nyckelord :COP; engagemang på arbetsplatsen; human resources; hälsa på arbetsplatsen; lärande på arbetsplatsen; pedagogik; salutogenes; universitetslärare;

  Sammanfattning : I dagens arbete har lärare för hög arbetsbelastning och därför har deras arbetssituation försämrats. På arbetsplatser har psykiska, fysiska och sociala hälsan en viktig roll för att människor ska uppleva hälsa på arbetsplatser. LÄS MER

 4. 4. Anställdas upplevelse av hur dagens gränslösa digitala arbete förskjuter balansen mellan privatliv och arbetsliv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Emma Lindell; Josefin Stolt; [2019]
  Nyckelord :Work-life balance; Work-life boundary; Permanent availability; ICT; Work-life balance; gränsdragning mellan privatliv och arbetsliv; ständig tillgänglighet; digitalisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om och hur anställda upplever att dagens gränslösa digitala arbete förskjuter balansen mellan privatliv och arbetsliv. Genom en kvalitativ metod utgick studien från åtta semistrukturerade intervjuer som genomfördes på ett företag beläget i Mellansverige. LÄS MER

 5. 5. Organisationers initiativ spelar roll : En studie om hur kvinnor upplever att organisatoriska faktorer underlättar karriäravancemanget

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Malin Malmsten; Victoria Karén; Malin Forser; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; avancemang; karriär; organisation; nätverk; mentorskap; kompetensutveckling; flexibla arbetstider;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur upplever kvinnor i chefspositioner att organisatoriska faktorer har underlättat deras möjligheter till karriäravancemang? Syfte: Syftet med studien är att skapa en förståelse kring hur kvinnor i högre chefsbefattningar upplever att organisatoriska faktorer har underlättat deras avancemang i arbetslivet. Fortsättningsvis är syftet att pröva den teoretiska referensramen mot empirin i förhoppning om att bilda en utökad kunskap kring företeelsen ur ett strukturellt perspektiv. LÄS MER