Sökning: "gruppens organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden gruppens organisation.

 1. 1. SAMARBETSKULTUR I EN RESULTATINRIKTAD ORGANISATION - Om ledarskapets påverkan för grupputvecklingen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sandra Johannisson; [2019-08-23]
  Nyckelord :grupputveckling; ledarskap; problemlösande samarbetskultur; grupprocesser;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka en grupps sammanhållning och hur dearbetar med problemlösande samarbetskultur. Uppsatsen syftar också till attse ledarskapets påverkan för gruppens sammanhållning. LÄS MER

 2. 2. Etisk reflektion för vårdpersonal - Hinder och möjligheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Daniel Ruuth; Peyman Sharafi; [2019-08-16]
  Nyckelord :etisk reflektion; implementation; moral case deliberation; organisation; processer; team;

  Sammanfattning : Bakgrund: Etiskt reflektionsarbete har positiva effekter på arbetsmiljö och patientvård, trots detta bedrivs det i liten utsträckning systematisk etisk reflektion inom sjukvården. Syfte: Syftet med denna studie var att identifiera faktorer som påverkar införandet av etiskt reflektionssamtal inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Genrepedagogik i skolutvecklingsarbetet Om förutsättningar för att skapa tillgängliga lärmiljöer

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Happy Heba Nashed; [2019]
  Nyckelord :Andraspråkselever; Förebyggande arbete; Genrepedagogik; Skolutveckling; Tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Nashed Happy (2018). Genrepedagogik i skolutvecklingsarbetet- om förutsättningar för att skapa tillgängliga lärmiljöer. LÄS MER

 4. 4. "Jag tycker inte att det skulle funka om man inte hade samling" : En intervjustudie om förskollärares syften med samlingsstunder i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Agnes Lindqvist; Camilla Helte; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; samling; syften; sociokulturellt perspektiv; Säljö;

  Sammanfattning : Studiens mål är att belysa hur förskollärare beskriver sina syften med samlingsstunder i förskolan. För att skapa en helhetssyn på förskollärares syften, undersöker vi hur de definierar fenomenet samling, deras intentioner med samlingar samt vilken roll samlingen har i deras verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Det berikande språket : En studie om de pedagogiska verktyg som pedagoger använder kontinuerligt i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Therese Martinez; [2019]
  Nyckelord :språkutveckling; gruppens organisation; språkutvecklande arbetssätt; muntligt berättande; högläsning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger stimulerar och utvecklar barns språk i sin verksamhet med hjälp av olika pedagogiska verktyg. Undersökningen har genomförts med en kvalitativ intervjustudie där nio pedagoger deltog under två månader från olika förskolor i Östergötland. LÄS MER