Sökning: "gruvindustrin"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet gruvindustrin.

 1. 1. Informationsasymmetri och målöverensstämmelse vid implementering av ekonomistyrning : En kvalitativ och kvantitativ studie på Boliden Mineral AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Hjelm; Jesper Persson; [2019]
  Nyckelord :Goal congruence; information asymmetry; implementing systems of control; management control system; principal–agent theory; feedback; risk; risk reduction; opportunism; performance management; workplace education; Boliden Mineral AB; mining industry; communication; key performance indicators; miss adapted information.; Målöverensstämmelse; informationsasymmetri; missanpassad information; opportunism; principal-agent teori; Boliden Mineral AB; gruvindustrin; prestationsmätning; nyckeltal; risker; riskreducering; återkoppling; internutbildning; implementering av styrsystem; styrsystem; kommunikation.;

  Sammanfattning : Inom ekonomistyrning utgår ekonomer oftast från att målöverensstämmelse existerar och att de anställda arbetar utifrån de uppställda målen med perfekt information. Men informationsasymmetri finns överallt och kan leda till ökade kostnader, att fel uppstår och försenade leveranser. LÄS MER

 2. 2. Modular Communications Relay for Autonomous Quarry Operation

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Simon Knutsson; Daniel Larmark; [2018]
  Nyckelord :Automation; Communications platform; Quarry; Open-pit mining; Construction Equipment; Automation; Kommunikations plattform; Bergtäkt; Gruvindustrin; Bygg-och Anläggningsutrustning;

  Sammanfattning : Today’s quarries face a change in the operational processes, where the development of automated transport systems and machines have intensified the necessity for reliable and stable data transfer. Within the dynamic environment, with piles building up suddenly, frequently changing mining faces due to blasting, as well as a frequently changing general environment that affect the network coverage negatively, there is a need for a solution that can adapt to the changing environment. LÄS MER

 3. 3. Skellefteå-Stockholm-Kiruna : Att kompensera för avlägsenhet i turismdestinationen Swedish Lapland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Christine Lam; Felicia Morén; [2018]
  Nyckelord :Avlägsenhet; Infrastruktur; Mobilitet; Periferi; Tillgänglighet; Turism;

  Sammanfattning : Bristfällig infrastruktur och transportnätverk är ett problem inom turismnäringen eftersom den delvis kan förhindra människor från att besöka en plats. Detta tenderar att vara en problematik i främst perifera områden såsom Swedish Lapland som föreliggande studie avgränsar sig mot, då destinationen är lokaliserad i norra Sverige. LÄS MER

 4. 4. Metoder för åtgärd och identifiering av svällskiffer i Östersund

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Mineralogi, petrologi och tektonik; Uppsala universitet/Mineralogi, petrologi och tektonik

  Författare :Ida Hallin Sjölander; Kristoffer Ånäs; [2018]
  Nyckelord :Alum shale; oxidation; pyrite; pyrrhotite; swelling shale; Alunskiffer; oxidation; svavelkis; magnetkis; svällskiffer;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att undersöka svällande alunskiffer i Östersund, vad de senaste framstegen är för vad som orsakar svällning och hur den kan identifieras och hanteras. Enklare laborationsmoment utförs med provmaterial från jord-bergsondering i Östersund, men arbetet är främst en litteraturstudie. LÄS MER

 5. 5. I skuggan av gruvindustrin

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Joakim Menjivar Dominguez; [2018]
  Nyckelord :Fly-in-fly-out FIFO ; platsidentitet; community; transient befolkning;

  Sammanfattning : Gruvindustrin är en av de största verksamheterna och arbetsgivarna i hela Australien. Gruvindustri innebär många olika saker men i denna studie ligger fokus på kolgruvindustrin. Framförallt blomstrade kolindustrin i hela landet under 70/80-talet. Många gånger vid mindre landsbygdsorter. LÄS MER