Sökning: "inlärningssvårigheter som vuxen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden inlärningssvårigheter som vuxen.

 1. 1. Föräldraperspektivet. Ett specialpedagogiskt initiativ till samverkan mellan irakiska hem och skolan i den interkulturella processen i en liten kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anna-Karin Erling; [2009-03-12]
  Nyckelord :den interkulturella processen; mångkulturellt; föräldrar; inlärningssvårigheter; diskriminering; relationer och samspel; kommunikation; dialog; systemteori;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet är att genom en fallstudie undersöka huruvida irakiska föräldrar är engagerade och delaktiga på en svensk grundskola. Ett annat syfte är att undersöka i vilken utsträckning en grupp av irakiska föräldrar, som har barn i inlärningssvårigheter engagerar sig i samarbetet med skolan. LÄS MER

 2. 2. Naturvetenskap för elever i behov av särskilt stöd : En kvalitativ studie av lärares naturvetenskapliga undervisning för elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Cerne; [2005]
  Nyckelord :Education; Elever i behov av särskilt stöd; naturvetenskap; specialpedagogik; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur lärare organiserar och anpassar naturvetenskaplig undervisning för elever i behov av särskilt stöd. Målet var att finna de centrala teman som framkom i lärarnas berättelser av sin verksamhet. LÄS MER