Sökning: "insats teori"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden insats teori.

 1. 1. "...man vet att barnen har det jävligt" : En studie om socialsekreterares upplevelser av gråzonen mellan frivillighet och tvång utifrån 2§ LVU

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Emma Larsson; Tora Almström; [2022]
  Nyckelord :gråzon; mellantvång; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om, och i sådana fall hur, socialsekreterare upplever gråzonen mellan frivilliga insatser och tvångsinsatser med stöd av 2§ lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), samt hur socialsekreterare resonerar kring ett utvidgat mellantvång och dess betydelse för socialsekreterarens handlingsutrymme. Då forskningsfrågan berör och eftersträvar förståelse för upplevelser och resonemang har hermeneutik använts som vetenskapsteoretisk ansats. LÄS MER

 2. 2. Alternativ och kompletterande kommunikation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kristin Mossberg; Martina Hellström; [2022]
  Nyckelord :akk; takk; förskola; inkludering; kommunikation;

  Sammanfattning : Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är en del av förskolans specialpedagogiska insats i dagens förskolor. Studiens syfte behandlar förskollärarnas beskrivning av AKK och ur syftet kom vi fram till frågeställningarna som innefattar de didaktiska frågorna hur, vad och varför. LÄS MER

 3. 3. Hunden som specialpedagogisk stödinsats i grundskola: En intervjustudie.

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karin Schylberg; Anna Fatima Rebecca Soccorsi; [2022]
  Nyckelord :Elevers närvaro; hundförare; kommunikation; motivation; utveckling; specialpedagogisk insats.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Enligt rapporter från Skolinspektionen finns det en stor andel elever med ogiltig skolfrånvaro. Dessa rapporter uttrycker att samhället har ett stort ansvar att skapa förutsättningar för att alla elever ska känna sig trygga och motiverade att närvara i skolan. LÄS MER

 4. 4. Arbetstillfredsställelse, vår tids mytologi?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Denis Mehmeti; [2022]
  Nyckelord :Frame analysis; Symbolisk interaktionism; Kunskapssociologi; Gymnasielärare; Human relations; arbetstillfredsställelse; chimär; Science General;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka om gymnasielärare upplever arbetstillfredsställelse inom läraryrket och om Human relations (HR) bidragit eller inte bidragit till upplevelserna av tillfredställelse i arbetet. Trots hög sjukfrånvaro i samhället där arbetet tycks spela en central roll insisterar människan om att arbetet ska översättas i termer som tillfredställelse och meningsfullhet. LÄS MER

 5. 5. MED INTEGRITETEN SOM INSATS - En kvalitativ studie om riktad reklam på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Josefine Jerkin; Laura Kvist; Julia Wohlén; [2021-07-01]
  Nyckelord :Sociala medier; Instagram; riktad reklam; riktad marknadsföring; integritet; äldre.;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur äldre förhåller sig till riktad reklam på Instagram. Teori: Uses and Gratifications, attitydmodellen och Communication Privacy Management Theory, samt tidigare forskning om äldres medieanvändning, attityder till riktad reklam och integritet på sociala medier. Metod: Kvalitativa intervjuer. LÄS MER