Sökning: "KASAM LSS"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden KASAM LSS.

 1. 1. Tillsammans för meningsfulla liv : En fallstudie av ett förbättringsarbete omhur förbättringsmetodiken kan bidra till meningsfulla fritidsaktiviteter för personer med funktionsvariationer

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare)

  Författare :Amela Johansson; [2021]
  Nyckelord :Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS ; kommunal verksamhet; känsla av sammanhang KASAM; ständiga förbättringar; kvalitativ metod; kvalitet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. KOMMUNIKATION MELLAN PERSONAL OCH BRUKARE I DAGLIGA VERKSAMHETER : EN KVALITATIV STUDIE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jessica Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Communication; Day center; educational tools and KASAM; Kommunikation; Daglig verksamhet; pedagogiska verktyg och KASAM.;

  Sammanfattning : Bengtsson, J. Kommunikation mellan personal och brukare i dagliga verksamheter - En kvalitativ studie. Examensarbete i handikapp ochrehabiliteringsvetenskap 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten förhälsa och samhälle, 2018. LÄS MER

 3. 3. Man står handfallen inför att någon ska bli sjuk eller vara borta : En kvalitativ intervjuundersökning om hur smsanställning upplevs i en medelstor kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Emil Alalauri; Edvin Hagelroth; [2020]
  Nyckelord :SMS employment; precarious employment; cohesion; safety; private life; the precariat; SOC; requirement and control; social coherence; SMS employment; precarious employment; cohesion; safety; private life; the precariat; SOC; requirement and control; social coherence; smsanställning; prekär anställning; trygghet; sammanhållning; privatliv; prekariatet; KASAM; krav och kontroll; socialt sammanhang;

  Sammanfattning : Fackliga organisationer menar på att tidsbegränsade anställningar har skapat fler osäkra jobb. Svenskt näringsliv menar däremot att de tidsbegränsade anställningarna inte har ökat någonting under de senaste 15 åren, vilket statistiska centralbyrån (SCB) bekräftar i en rapport. LÄS MER

 4. 4. Barnkonventionens verkan inom LSS-handläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ninni Piuva; Anja Henricsson; [2020]
  Nyckelord :Care managers; Child; Children’s Rights Convention; Disabilities; LSS; Participation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur barnperspektivet beaktas vid handläggning inom LSS, samt att undersöka hur barnets rättigheter, enligt Barnkonventionen, beaktas under processen. Eftersom Barnkonventionen blir lag 2020 ville vi få insikt i hur Barnkonventionen används praktiskt inom LSS. LÄS MER

 5. 5. Den fysiska miljöns betydelse för personer med perceptionsstörningar : Verksamhetsnära pedagogers uppfattningar inom LSS-verksamheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Helena Augustsson; [2019]
  Nyckelord :Perception disorders; physical environment; disability in the autism spectrum; intellectual disability.; Perceptionsstörningar; fysisk miljö; funktionsnedsättning inom autism; utvecklingsstörning.;

  Sammanfattning : The purpose with the present study is to examine house pedagogues’ perceptions of how physical factors in the common areas of group homes affect people with perception disorders. The questions that the study further answers is whether adaptations in the physical environment have been implemented or need to be carried out based on the individual's needs, and whether the persons living in the group home have been involved in the design of the physical environment in the common areas. LÄS MER