Sökning: "interaktivt e-lärande"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden interaktivt e-lärande.

 1. 1. Utveckling och förbättring av en interaktiv e-lärandetjänst för matematik : En studie om hur matematikstudier via en internet-baserad interaktiv e-lärandetjänst kan förbättras

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE);

  Författare :Joakim Cronelöv; Michael Nilsson; [2016]
  Nyckelord :interactive e-learning; online coaching; education; mathematics studies; system; interaktivt e-lärande; nätbaserad coachning; utbildning; matematikstudier;

  Sammanfattning : Senaste tidens debatt om de ständigt sjunkande matematikkunskaperna hos svenska elever i kombination med den lärarbrist som vuxit fram i den svenska skolan har skapat ett utrymme för diskussion kring och behov av alternativa lärandeformer. Idag utnyttjar ungdomar internet i allt större utsträckning och det är troligtvis där som nya plattformar för lärande har störst potential att lyckas. LÄS MER

 2. 2. Lärande inom vården – Ett digitalt frö : En pilotstudie i att designa ett nätbaserat lärverktyg för att effektivisera introduktionsutbildningen för sjuksköterskor inom hematologi.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Daniel Älvenstrand; Joakim Horna; [2015]
  Nyckelord :net based education; introductory training; learning; e-learning; learning management system; hematology; health care; nurses; user centered design; interaction design; design theory; usability; human computer interaction; nätbaserad utbildning; introduktionsutbildning; lärande; e-lärande; lärplattform; hematologi; sjukvård; sjuksköterskor; användarcentrerad design; interaktionsdesign; designteori; användbarhet; människa-dator-interaktion;

  Sammanfattning : I dagsläget är introduktionsutbildningen för sjuksköterskorna på kliniken för hematologi på Karolinska Universitetssjukhuset otillräcklig vilket kan bidra till en äventyrad patientsäkerhet. Kliniken hoppas på att, med hjälp av ett interaktivt nätbaserat lärverktyg, kunna effektivisera sjuksköterskornas interna utbildning, göra deras utbildningsmaterial lättare att lära och motivera dem till fortsatt lärande. LÄS MER